Biogas til Holbæk

Hvem trækker hvem rundt i manegen, når det gælder et påtænkt biogasanlæg? Politikerne og administrationen har i kommuneplanen peget på Audebo (ved Miljøcentret) og St. Merløse. Men andre aktører prøver at flytte lidt på den afviste placering ved Snævre - blot 500 m længere mod vest. Samtidig forlyder det, at et anlæg i nabokommunen (Vig) også er i modvind. Måske var det en løsning at lave et fælles anlæg ved Miljøcentret. En væsentlig grund til udpegningen dér er hensyn til naboer, som der ikke er så mange af på Lammefjorden.

Biogas bidrager positivt til den grønne omstilling. Biogas kan erstatte gas fra Nordsøen og dermed mindske vores afhængighed af fossilt brændstof. Det der kommer retur fra biogasprocessen lugter mindre og gøder bedre, end den rå gylle. Og gylle er en stor del af råvarerne til de biogasanlæg, der er på tale her.

Som gasby er Holbæk by lidt i klemme da vi ikke har fjernvarme. Det har de fleste andre større byer. Fjernvarme kan udnytte spildvarme og forskellige brændsler. Vi har stort set kun gas. Og fosilt gas ønskes udfaset. Vi har derfor særlig interesse i, at der produceres opgraderet biogas, der kan pumpes ud i det eksisterende rørnet.

Miljøcentret ligger tæt på Rute 21. Med den øgede lastbiltrafik et biogasanlæg vil medføre, ville det være oplagt med tilkørselsramper til Hagesholmvej. Efter sigende var der overskud på Vejdirektoratets budget til trfikvejen, så hvem ved? Der burde også arbejdes for at få placeret svineproduktion tæt på et biogasanlæg ved Audebo. Rørføring af gyllen ville forbedre økonomien og mindske transportgener for både folk og miljø. For ikke at glemme de naboer (på Tuse Næs?), der kunne slippe for svineproduktion tættere på.

Lokalpolitikerne opfordres til at overveje, om ikke den oprindelige udpegning af Audebo - gerne i en forståelse med Odsherred Kommune - skulle fastholdes som den rigtige og mest borgervenlige placering for et biogasanlæg.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt 1. sektion d. 8. januar 2019.

Biogasanlæg på Nordfyn - bygget og drevet af Nature Energy.

Allerede i 2015 opfordrede vi lokalpolitikerne til at planlægge biogas i kommunen.

Se tidligere indlæg her.