På søndag er det Naturens Dag. Det burde fejres med EU flagallé på hovedgaden. Nå - spørger du nok - er det EU, der skal fejres? Er det ikke Naturens Dag vi skulle fejre? Jo, netop derfor. EU har faktisk udviklet sig til at være bagstopper for naturen og miljøet. Det er på mange punkter EU aftalte regler, der stiller krav til den lokale forvaltning af natur og miljø. Krav til vandmiljøets økologiske kvalitet og beskyttelsen af Natura 2000 områder er blot to eksempler, hvor EU aftalte regler sætter rammerne og i praksis fungerer som bagstopper for, hvad der kan foregå.

De tider er forlængst forbi, da Danmark var et miljømæssigt foregangsland og hvor EU (EF) var frygtet som dem, der ville sænke standarden. Vores eneste positive skvulp siden århundredeskiftet har nok været Connie Hedegaards tid som miljøminister og hendes miljømillard til vådgøring. Vådgøring af enge og genslyngning af åer, der genskaber natur og levesteder, og samtidig mindsker udledning af næringsstoffer til vores fjorde og indre farvande.

Men udover EU's rolle, er der så noget at fejre, kunne man spørge. Jo, det er der heldigvis. Men det er kun meget drypvist, som fx fremgangen for rovfuglene og hjortevildtet. Til gengæld går det tilbage for engfugle og agerlandets fugle. For slet ikke at tale om tilbagegangen for bierne og andre insekter. Insekter og frø fra vilde planter er en væsentlig del af fødekæden for fuglene, så skadevolderen her er de større og større marker med monokultur, typisk hvede eller majs, hvor der ikke levnes plads til lidt vild natur. En undersøgelse viste, at det var i sprøjtesporene lærkerne kunne finde lidt føde. Det er godt nok en trist oplysning. Man kunne ønske sig, at der blev forretning i at have energihegn mellem markerne. Levende hegn af blandede løvarter i en bredde der med års mellemrum kunne høstes til flis. Nogle steder kunne der måske også blive plads til en sti i eller langs hegnet.

Stier kan iøvrig i stor udstrækning betrædes på Naturens Dag. Der er hundredvis af muligheder for at være aktive i naturen på søndag. Kig på nettet og kom med ud!  

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt 2. sektion omkring d. 15. september 2017 (én uge for sent, da det var Naturens Dag d. 10. september).

EU er idag bagstopper for natur og miljø

De tider er forlængst forbi, da Danmark var et miljømæssigt foregangsland

.

Det er EU, der stiller krav til vandmiljøets økologiske kvalitet

Det er EU aftalte direktiver, der beskytter Natura 2000 områderne

.