Maglesø Traktørsted og adgang

- Ulovlig beboelse på Maglesø. Det er det, der er tale om i øjeblikket, hvis myndighederne tog deres egne beslutninger alvorligt, udtaler Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk, - Forhistorien er jo, at man fik lov at indrette bolig i overetagen for at gøre det nemmere at drive traktørstedet, der efter sigende var plaget af hærværk og indbrud. Beboerne i boligen skal have erhvervsmæssig tilknytning til traktørstedet. Det har de nuværende ejere ikke. Så de må faktisk ikke bo der.

Tilladelsen fra 2003, der involverede kommune, amt og fredningsnævn omhandler ligeledes forpladsen og stien ned foran traktørstedets forplads.

- Det er klokkeklart, at Fredningsnævnet støttede det daværende amt i at der fortsat skal være offentlig adgang ned til Maglesø skråt ned foran Traktørstedet. Stien ligger iøvrigt inde i det fredede område, der dækker hele bakken ned og søen rundt, fortsætter Carsten Lambrecht, - Det burde ikke være aktuelt at ekspropriere en sti, der ligger i et fredet område.

Jernløse Kommune og Vestsjællands Amt skulle afgøre landzone- og byggetilladelse samt dispensationer. Og endelig skulle Fredningsnævnet for Vestsjælland godkende projektet. Ved at læse Fredningsnævnets kendelse, der inddrager de andre myndigheders bemærkninger og betingelser, får man et samlet overblik over tilladelsen. De afsnit af kendelsen, der omfattet traktørstedet og den offentlige adgang, citeres herunder:

"Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni 1962, hvorefter området ikke må tilplantes eller bebygges og at nævnet skal godkende terrænændringer.

I skrivelse af 5. juni 2003 har Jernløse kommune. Udvalget for Teknik og Miljø, meddelt landzonetilladelse til projektet på følgende vilkår: (i uddrag – red.)

• at beboerne i boligen har erhvervsmæssig tilknytning til den bestående virksomhed
• at der ikke indrettes mere end en bolig på ejendommen, og at der ikke kan ske en matrikulær opdeling af bebyggelsen.
• at forpladsen mod Maglesø kun i særlige tilfælde kan inddrages til parkering for ejendommens gæster. og at forpladsens karakter med fordelingen af fast belægmng og grusareal fastholdes.

Jernløse kommune har i sin afgørelse bemærket i et afsnit om forholdet til regionplanlægningen:

"Området omkring Maglesø er udlagt i Regionplanen som besøgsområde. I dette område skal landskabet gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Det er derfor vigtigt, at det ikke er en ny selvstændig bolig, der opføres, men indretning i eksisterende bebyggelse og i tilknytning til bestående virksomhed, der betjener de besøgende i omradet".

Vestsjællands Amt. Natur & Miljø. har den 20. juni 2003 meddelt dispensation efter naturbeskyttelselseslovens søbeskyttelseslinie til at bebyggelsen udvides arealmæssigt mod nord og at tagetagen indrettes til beboelse som ansøgt.

Det er af amtet bemærket. at amtets dispensation til det ansøgte ikke ændrer ved tingenes tilstand for så vidt angår offentlighedens adgang i området. Der er herved især tænkt på en eksisterende trampesti fra p-pladsen ved traktørstedet som går skådt ned mod Maglesø I sydøstlig retning. Denne sti forudsættes af amtet anvendt på samme måde som hidtil.

Amtet har hele tiden ved sin behandling af sagen været opmærksom på, at traktørstedet er en bevaringsværdig, men noget uensartet bebyggelse, som publikum har vænnet sig til og brugt igennem mange år.

Nævnet (Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt d. 3. juli 2003 - red.) finder under forudsætning af vilkår som af Jernløse kommune og Vestsjællands Amt. Natur & Miljø, anført, ikke det ansøgte projekt i strid med formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni 1962."

Det er således klart, at
- Der er i øjeblikket tale om ulovlig beboelse, idet de nuværende beboere i boligen ikke har erhvervsmæssig tilknytning til den bestående virksomhed (traktørvirksomheden som pt ikke er aktiv).
- Der er offentlig adgang fra p-pladsen og ned foran Traktørstedet - og stien er en del af det fredede område.

DN Jernløse kommenterede også projektet i 2003, og skrev bl.a.:
Stien fra P-pladsen, forbi Traktørstedet og skråt ned mod søen i sydøstlig retning har folk vandret på siden 1939, da traktørstedet blev oprettet. Flere generationer af borgere i omegnen føler dermed, at de har ret til at gå ad denne sti, hvorfra den absolut bedste udsigt til Maglesø kan opleves.

- Det burde således ikke vare så længe, før Maglesø Traktørsted igen kan byde på kaffe og kage eller en barnedåb, som det har gjort i årevis, slutter Carsten Lambrecht, - Vi ser frem til at en vedtaget lokalplan kan sikre traktørstedets beståen. De nuværende ejere har købt den forkerte ejendom, og vi er trætte af deres årelange chikaner mod både traktørsted og adgangen til Maglesø.

Fredningsnævnets kendelse ligger iøvrigt på DN Holbæks netsted: holbaek.dn.dk.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk


Ulovlig spærrekæde over den offentlige sti til Maglesø.

Se Fredningsnævnets kendelse fra 2003 her.