Som dreng husker jeg selvbindere med tre heste foran, når der skulle høstes. Det må have været i august sidst på sommerferien. Jeg husker også de tomme malkestalde om sommeren. Køerne var jo på græs. Jeg husker også de våde enge, hvor viberne boltrede sig om foråret. Og jeg husker min onkel, med sin langskaftede økse og sved på panden. Han stævnede et af sine mange levende hegn ved vintertide.

Der er sket meget siden. For naturen, er der sket meget skidt. Vores natur i det åbne land er blevet fattigere. Der er tomt ude på landet de fleste steder. Markerne er blevet kæmpestore og går helt ned til åerne. Mange hegn er blevet sløjfet. Der er langt mellem lærker, stære, viber og harer. Husdyr ser man ret sjældent. Og der er arter, der er helt forsvundet.

Der må godt være lidt at kigge på - eller kigger de?
Kvier ved Salvig på Orø.

Levende hegn, vand og køer kunne gøre en stor forskel. 100 meter hegn, 100 meter eng og alle køer på græs ville give en stor forbedring. 100 m hegn betyder, at der højst må være 100 m mellem hegnene. 100 m eng betyder, at mindst 100 m langs åerne udlægges som eng. Alle køer på græs hver sommer betyder flere køer til at græsse enge mm.

De levende hegn skal have en vis bredde og helst beplantes med lokale løvtræer som eg, tjørn, hassel, kirsebær, ask og el. Det vil skabe fødegrundlag og levesteder for insekter, fugle og smådyr. Hegnene skal stævnes hvert 7.-10. år og bruges til flis, som der er god efterspørgsel på. Hvis der plantes hegn i dobbelt bredde, kan der tillades op til 200 m mellem hegn. Med dobbelt bredde bliver det også muligt at "høste" flis uden at genere markdriften, da der kan arbejdes og køres inde i hegnet. Det vil være en særskilt markenhed til energiproduktion.

Engene langs åerne kan, når terrænet tillader det, være våde om vinteren, og når der kommer rigtig store regnskyl. Klimaforandringerne tilsiger, at der kommer mere og kraftigere nedbør. Våde enge kan være med til at begrænse oversvømmelser af åerne de forkerte og uønskede steder. Engene skal helst afgræsses. Ellers høstes til foder eller biogas. De skal stå med varigt græs og være fri for gødning og sprøjtning. Dræn fra agrene omkring skal helst afbrydes i engene, for at lade drænvandet sive væk. På den måde vil færre næringsstoffer forurene åer og vandmiljø.

Alle køer på græs. Ikke kun de økologiske. Det gør man i Sverige hver sommer. Og det har været lov der i mere end 30 år. Det vil være en forbedring for både dyrevelfærd og biodiversitet. Alle køer på græs giver færre majsmarker og flere græsmarker, når køerne selv skal finde føden. Græsmarker har mere varieret flora, insektliv og gode levesteder for fx lærker, som vi har mistet mange af. Ialt tre millioner småfugle er forsvundet fra det åbne land i løbet af de sidste 40 år.
 
Levende hegn, vand og køer kan gøre en stor forskel. Naturen i det åbne land lider. Forarmningen skal rulles tilbage. En omlægning af landbrugsstøtten, med fokus på mere biodiversitet, kan få meget af naturen tilbage i det åbne land. Det åbne land er til for os alle. Mange vil gerne ud på landet, men der er tomt og kedeligt. Levende hegn, vand og køer vil også hjælpe på det.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt 2.sektion november 2019 med en anden overskrift.

Køer, hegn og vand