Nyhed

Styrk klimaet – gør Åmosen våd

Det er meget glædeligt, at Holbæks Kommune nu overvejer at blive Klima+ kommune. Siden 2009 har kommunen været en af duksene blandt klimakommunerne. Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning, er et af de virkemidler, som DN Holbæk meget gerne ser bragt i anvendelse. Vådgøring af sort jord giver meget positiv reduktion af CO2 udledning – og giver samtidig øget biodiversitet og rige muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Det er meget glædeligt, at Holbæks Kommune nu overvejer at blive Klima+ kommune. Siden 2009 har kommunen været en af duksene blandt klimakommunerne.  Man har reduceret udledningen af CO2 med ikke blot 3%, men med 4,5 procent om året i snit.

Klimakommune+ konceptet, der er udviklet af Danmarks Naturfredningsforening, fordrer, at kommunen tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod dens borgere og virksomheder.  Her er klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning, et af de virkemidler, som DN Holbæk meget gerne ser bragt i anvendelse. Vådgøring af sort jord giver meget positiv reduktion af CO2 udledning – og giver samtidig øget biodiversitet og rige muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Der er flere områder i Holbæk Kommune, med drænet sortjord (gamle mose- og vådområder), hvor vådgøring ville give en stor gevinst for både klima og natur. DN Holbæk vil gerne pege på Svinninge Vejle, der ligger i et neget naturfattigt område, men især på Åmosen, den del af Naturpark Åmosen, der ligger i kommunen. Her er der flere muligheder for mindre vådgøringsprojekter, som der allerede har været arbejdet med.

Men den store vådgøring af den østlige Åmose – frem til Bromølle Kro, der virkelig ville batte, forudsætter samarbejde med Sorø Kommune, Naturstyrelsen og fonde, hvoraf Den Danske Naturfond ses som en oplagt interessent.

 DN Holbæk opfordrer Holbæk Kommune til at styrke arbejdet for vådgøring og naturgenopretning af østlige Åmose. Naturgenopretning med stop for pløjning og dræning kan genskabe Åmosen. I dag er området kraftigt drænet og delvist opdyrket. Naturgenopretning vil have mange positive effekter, herunder:

  • stoppe den forbrænding af mosejord, der idag udleder store mængder af drivhusgasser (visse steder har forbrændingen medført sætning på over 1,5 m),  
  • binde CO2 i tørvemosser, der vokser som følge at øget vandstand,
  • styrke mangfoldigheden i naturen, naturkapitalen, for både flora og fauna,
  • tilbageholde og bundfælde næringsstoffer, der idag løber ud i de indre farvande,
  • etablere udflugtsmål, stier, fiskepladser og muligheder for kano og kajaksejlads, der vil øge borgernes interesse for naturen,
  • medvirke til at bevare de arkæologisk interessante fortidsminder ved at holde dem under vand og iltfrie,
  • medvirke til at gøre Naturpark Åmosen til et attraktivt besøgsområde i overkommelig afstand fra hovedstadsområdet.

Ved at genskabe tidligere tiders Åmose Å's forløb med søer, moser og enge, bliver det et oplagt område for udsættelse af store græssere og vandlevende pattedyr, hvilket igen vil øge dynamikken i naturen, biodiversiteten og attraktionen. Naturpark Åmosens ca 8.000 ha, hvoraf mere end 6.000 ha Natura2000 områder, strækker sig fra midt på Sjælland til Storebælt i vest. Åmosen forbinder Nordvestsjælland med Syd- og Østsjælland og kan skabe store muligheder for sammenhæng i naturen. Naturstyrelsen bad for mere end 10 år siden COWI om at lave en vision for den østlige del, men det er blevet ved visioner.

De tre kommuner hvori Naturpark Åmosen er beliggende, Holbæk, Kalundborg og Sorø, har vedtaget et fælles kommuneplantillæg. Kommunernes intentioner for området vil blive understøttet af en naturgenopretning.

Åmose Å er mere en drænkanal end en rigtig å