Rød glente

Vi skal sørge for, at den røde glente har det godt og er i gunstig udvikling. Den ses mest i den vestlige del af kommunen.

Man kan kende glenter på den kløftede hale.


FAKTA OM RØD GLENTE:

 • I 2017 registrerede Dansk Ornitologisk Forenings glentegruppe godt 200 danske ynglepar.
 • I det sydsvenske landskab yngler knap 3.000 par.
 • Både i Danmark og i Sverige er rød glente i fremgang.
 • Arten går dog tilbage i de lande, der huser hovedparten af bestanden, nemlig i Spanien, Frankrig og Tyskland.
 • Den røde rovfugl har både nationalt og internationalt brug for hjælp, for arten er globalt set truet.
 • I 2004 blev den samlede verdensbestand bedømt til mellem 18.000 og 24.000 ynglepar.
 • Det bliver anslået, at den globale bestand af rød glente tæller op imod 60.000 individer.
 • Stort set alle findes inden for Europas grænser, hvor Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de røde glenter.
 • Bestanden i disse lande går tilbage blandt andet som følge af ulovlig bekæmpelse.
 • Derfor er den røde glente optaget på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) globale rødliste, hvor den er med i kategorien ”næsten truet”.
 • EU har pålagt Danmark at gøre en særlig indsats for den røde glente.
 • Det er baggrunden for den handlingsplan, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet i et samarbejde med Miljøstyrelsen, de daværende amter og Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum.

Strandloppeurt

Sjælden kurvplante, der ellers kun er kendt fra øerne mod syd samt Syd-østjylland nær kysten. Den vokser i strand-rørsumpen ved Bredetved skydeterræn.

 

Mygblomst

Bestanden af mygblomst på Orø er Sjællands næststørste. Den vokser kun i rigkær, hvor grundvandet vælder op. En sjælden naturtype, der på Orø trues af tilgroning. Græsning og pleje skal der til, for at forbedre bestanden.