Smukke levende hegn om fredningerne


De fredede arealer ved Holbæk Fælled og Wegnersminde skæmmes af tilfældige fældninger, rydninger og terrænreguleringer af de levende hegn, der afgrænser de fredede områder.


Vi opfordrer derfor Holbæk Kommune til at aftale retningslinjer for pleje af de levende hegn med nabogrundejerforeningerne. Det vil sikre alle en god landskabsmæssig oplevelse, når man færdes på de fredede områder. I øjeblikket er hegnene mod både bebyggelsen ud til Wegnersmindefredningen og ud til den østlige side af Holbæk Fælled skæmmet af tilfældig fældning, plantning af havemæssige planter og tilfældige terrænreguleringer.

Det er vores overbevisning, at de levende hegn står på de fredede områder. Naboernes hegnspæle står et stykke fra hegnene. Det kan således betragtes som selvtægt, når der ensidigt ændres på hegnene. Der kan i vores øjne heller ikke herske tvivl om, at det er kommunen, der bør påtage sig plejepligten for hegnene. At det i stor udstrækning er i naboernes interesse, at hegnene plejes bør indgå i fordelingen af udgiften til plejen.


Konkret foreslår vi, at der aftales med nabogrundejerforeningerne, at:
Det levende hegn skal bestå af typiske arter i levende hegn såsom tjørn, hyld, kirsebær, slåen, eg, vild syren, hunderose, abild o.lign.
Hegnet stævnes med ca. 10 års mellemrum (fældes til grunden, så de fleste arter kan sky-de op igen). Med ca. 50 meters afstand lades pæne træer stå, så der skabes variation.
Udgiften til stævningen og bortskaffelsen betales af grundejerforeningen, der dog også råder over det brænde, der kan sankes inden bortskaffelsen.
Retablering og genplantning af de fældede og ryddede længder hegn bør ligeledes aftales med de berørte naboer og deres grundejerforeninger.

Udover den landskabelige kvalitet som smukke levende hegn udgør, vil levende hegn med et varieret indhold af fødegrundlag for fugle- og dyrelivet være en gevinst for naturen. Vi håber kommunen vil tage affære og sikre ordnede forhold omkring de levende hegn omkring vores fredninger.


Ideen om at lade enkelte pæne træer stå når hegnet stævnes, er set som en meget almindelig, og pæn løsning syd for grænsen, hvor der  iøvrigt er mange levende hegn om markerne.

Der er ikke indsigtsfredning til rigmandskatedralen ! Her mangler hegnet mod Wegnersmindefredningen

 Næsten ryddet hegn mod Fælleden tæt på Munkholmvej


 Vestskellet mod Wegnersmindefredningen er her ryddet af naboen, må man formode.


 Østhegn mod Fælleden har mange huller.


 Her er hegnet til Fælleden ryddet og på vej til at blive et bed.


 Hvad gøres der ikke for udsigten til Fælleden