Den 26/3-2020 har Fredningsnævnet for Vestsjælland godkendt fredningen med mindre ændringer. Da erstatningen (ca 1,2 mill.) overstiger 500.000 kr  går sagen videre til afgørelse i klagenævn. Det kan tage ¾ - 3 år.

Orøs marine forland, især østkysten med området ved Forklædet, er botanisk set meget værdifuldt. Flere botanikere har derfor igennem en årrække argumenteret for en fredning. Det blev derfor i 2014 besluttet i DNs hovedbestyrelse, at påbegynde en fredningssag.

Den formelle fredningssag blev igangsat med udgangen af 2016. Fredningsnævnet for Vestsjælland afholdt offentligt møde med efterfølgende delvis besigtigelse d. 28. marts 2017. Nævnet gav 3 måneders frist til skriftlige kommentarer til forslaget.