Ældre årsberetninger finder du i under-menuen (virker ikke på mobiltelefoner).

Årsmøde 2022 – bestyrelsens beretning v/formanden.

Årets højdepunkter er nok: 

1) Fredning af Tempelkrog Nor – den vådgjorte nordlige del af Elverdamsdalen med stier hele vejen rundt – er d. 16/5-22 vedtaget af fredningsnævnet – men jægerne klager over for lidt jagt – vi klager om for meget, og erstatningen gik også i klagenævn.

2) Plejen af Holbæk Fælled, afgræsning med kvæg mm. forløber fint. Der er planer om helårsgræsning fra den kommende vinter. 

3) Fredningen af Orøs marine forland – sagen er på vej i klagenævnet. Der var besigtigelse og offentligt møde d. 28-29/10-22, så nu er det vist tæt på. 

4) Skarresøs tilstand og potentiale er beskrevet i en forundersøgelse udarbejdet for Holbæk Kommune af NIRAS februar 2022

5) Svellebroen ved Maglesø er blevet renoveret og en del stier ryddet.

6) Vi har nu 302 følgere på Facebook, der opdateres løbende. Vi kan stadig godt være endnu flere.

 

- og de mindre gode:

7) Orø Naturprojekt med støtte fra Den Danske Naturfond er faldet for fondens tidsfrist og må dermed opgives.

8) Jyderup Højskole måtte desværre lukke. Vi havde gode relationer med dem, som vi nu savner.

 

Medlemstallet i DN Holbæk er nu ca. 1.567 – en fremgang på 8 siden sidste år.  

Løbende har der været en del enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning. 

 

Presse og kommunikation

Der er udsendt fire nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Den seneste statistik viser, at små 600 læser det, hvoraf nogle klikker videre. Ca. 30% åbner det slet ikke, men det er vist fint, når over halvdelen af modtagerne læser det. 

 

Vi har haft indlæg i Nordvestnyt  i det forløbne år. Emnerne var: 

 

  1. Grøn mobilitet i Holbæk
  2. Gas til Nakskov
  3. Farvel til mink
  4. Vindkraftalléen – Rute 21 over Lammefjorden

Der har også været omtaler af 10-års jubilæet for Hagested Bro, østersarrangementet, turen i røret og tangsafarien.

Arrangementer publiceres altid på dn.dk/holbaek, og af og til i Nordvestnyt, By&Land og Facebook. Nyhedsbreve samler typisk de førstkommende arrangementer. Arrangementer skal på nettet i meget god tid for at komme med i Natur&Miljø, der har ret lang produktionstid, så det kan være tyndt i bladet med vores arrangementer. 

Netstedet holbaek.dn.dk opdateres sporadisk. Facebook bliver brugt til opslag og arrangementer, og ting fra nettet deles nemt der. Inger lavede julekalender hver dag frem til juleaften på Facebook. Afdelingsfolder er revideret.

Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater mm.  

 

Organisation

Formandskabet er uændret med Carsten som politisk formand og Finn og Frank som næstformænd.

Undergrupper for fredning og naturpleje, lokalplaner øst og vest, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grupper har undersider på netstedet.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive. Vi ser gerne flere deltagere, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmedlemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.

Vores sagsarkiv ligger på Podio, som bruges flittigt af Finn og følges af Lars og helst et par andre. Det er et værktøj for hele DN som vi burde bruge mere. 

 

Fredninger

Afdelingen har arbejdet videre med de fire større fredninger i kommunen:

- Tempelkrog Nor (prøver vi at kalde det, da det ligger syd for Tempelkrogen) - DN Lejre og DN Holbæk tog ultimo 2019 initiativ til at søge området fredet. Holbæk kommune var med til at udforme fredningsforslaget, men politikerne var valne med deres endelige støtte. DN pressede på og endte med selv at rejse sagen i juni 2021, så der hverken gik sommerferie eller valgkamp i sagen. Fredningsnævnet for det østlige Sjælland afholdt offentligt møde og besigtigelse d. 25/8-21. Fredningen blev godkendt af fredningsnævnet d. 16/5-22 med ændringer – men jægerne klager over for lidt jagt – vi klager over for meget jagt, og erstatningen gik også i klagenævnet, hvor sagen nu ligger.

- Østkysten på Orø - sat i gang i 2014: Fredningsnævnet har i marts 2020 godkendt fredningen med mindre ændringer. Da erstatningen (ca 1,2 mill.) overstiger 500.000 kr skulle sagen videre til klagenævn. Efter 2 ½ år afholdt klagenævnet besigtigelse og offentligt møde d. 28-29/10-22, så nu er det vist tæt på. 

- Fælleden – fredningen er endeligt afgjort i 2014. Der kom endelig en plejeplan for Holbæk Fælled (en del af kommunens Helhedsplan) sent i 2020. I det tidlige forår/vinter 2021 blev der ryddet en hel del og hegnet – med mange klaplåger - og sat kvæg på den nordlige del (område A) i maj. Plejen af Holbæk Fælled, afgræsning med kvæg mm. forløber fint. Der er planer om helårsgræsning fra den kommende vinter. 

- Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. De store flader oppe og ned mod landsbyen og Ringstedvej afgræsses fint med et pænt antal kvæg. Der har ikke været dispensationer fra fredningen siden den geologisk legeplads og sheltere kom på plads.

Temarække om fredninger, mere fokus, bedre information, historiske rids og fortællinger – har været diskuteret i bestyrelsen. Konkrete resultater er vi ikke nået til endnu.

 

Naturen i Holbæk

Holbæk Fælled har fået et stort løft i biodiversiteten med den udførte rydning, oprensning at vandhuller og udsætning af kvæg. Hvad der i begyndelsen lignede hærværk, viser sig nu som en kraftig forbedring. Kvæget græsser helt op ad nordsiden på Arnolds Bjerg. Man kan håbe kommunen også finder midler til at udvikle den sydlige del af Fælleden.

Naturpleje er foretaget på ved Trebuer i marts. DN Holbæk vil fortsætte med at vedligeholde rydningen ned til Bispehøjsøen uden at genere den påtænkte helårsgræsning.

Holbæk Dyrehave er indviet efter et stort areal med skov og åbent land er blevet indhegnet med en del klaplåger. Vi kiggede på dette samt naturen omkring Sportsbyen ved vores sommer-bestyrelsesmøde.

Skarresøs tilstand og potentiale er blevet beskrevet i en forundersøgelse udarbejdet for Holbæk Kommune af NIRAS februar 2022. Skarresø har tidligere været diskuteret med Jyderup Højskole, og vi har lavet en podcast om problemerne med en sagkyndig. Søen er med på liste over søer med dårlig tilstand i den kommende vandmiljøplan. Vi håber der afsættes midler til forbedring, og vil følge og argumentere for sagen.

Det er fortsat fire aktive kogræsserlaug: Tuse, Orø, ved Kunsthøjskolen og på Fælleden. Der er også kvæg omkring Tempelkrog Nor og i og omkring skoven i Tølløse. På Orø afgræsses der både på Børrehoved og på dele af østkysten. Afgræsning er især godt for floraen, men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Det mærkes klart på Fælleden.

De to vådgjorte områder Tempelkrog Nord og Syd - Elverdamsdalen - er allerede fine naturområder med stort fugleliv. Der er en sti rundt om søen mod nord, og der burde også være stier i den sydlige del. Så kunne man blot ønske sig en fauna- (og vandre-) passage under motorvejen. Det bør også overvejes, om området kunne indgå i en større udvidelse af Natura 2000 område, med Elverdamsåen, engene, vådområdet, Tempelkrogen og Inderbredningen, Østre Løb og kysterne samt Udby Vig og Hønsehalsskoven.

 

Holbæk Stiforum/stigruppen

Svellebroen ved Maglesø er blevet renoveret og Panoramastien ryddet. Aktuelt er kommunen blevet bedt om at iværksætte pleje af stien skråt ned fra traktørstedet, som tilgror og saboteres. Ishusstien – den oprindelige færgevej forbi Eriksholm og ned til ishuset – trænger kraftigt til pleje. Da den ligger i et fredet område mener vi kommunen burde skride ind og rydde stien. 

 

Åmosen – naturpark

Ulkestrup Lyng – 100 ha af Åmosen – der er købt af Den Danske Naturfond. Området skal vådgøres og naturgenoprettes. ”Både den trængte natur, klima, vandmiljø og fortidsminder får det bedre, når Den Danske Naturfond sammen med Holbæk Kommune genopretter 100 ha natur i Store Åmose på Sjælland.” 

Naturparkens bestyrelse har nu Lars Holst-Frederiksen fra DN Holbæk som medlem. Pladsen roterer mellem de tre DN afdelinger der deler Åmosen. Pladsen i Naturparkrådet, hvor Ole Hinz sad, er overtaget af Rolf Lehrmann fra DN Sorø. Sekretariatet er flyttet til Jyderup.

 

Naturen i Isefjorden

Isefjorden– inkl. Holbæk Fjord – er de fleste steder i en dårlig tilstand. Vi deltager i et samarbejde med de DN afdelinger, vi deler fjordsystemet med. Landsdækkende er der i DN oprettet et Fjordnetværk, da Isefjord/Roskilde Fjord deler skæbne med de fleste andre fjorde, når det gælder overbelastning af næringsstoffer, iltsvind mm. 

 

Holbæk Natur- og Miljøforum

Der har været afholdt et møde i forum i august og et i november er i planen. Som noget nyt, holder natur- og miljøudvalget månedlige ”Åbent kontor” en times tid.

 

Sagsarbejde og medlemshenvendelser

Der har været en del større og mindre sager. De følgende har/har vi haft - på huskelisten

- Tuse – Butterup naturområde

- Skarresø oprensning

- Eriksholm Allé – rydning og genplantning

- Naturrum Jyderup gl. campingplads

- Skellingsted friluftsområde (gl. fyldplads)

- Havplan2 på vej

- Regulativrevision - vandløb

- Holbæk Dyrehave

- Wegenersmindestiens træer/levende hegn – er en del af fredningen

- Kisserup strand - dige.

– Besigtigelser med fredningsnævnet, sommerhuse, kirker, byggesager, afvandinger

- Besigtigelser med fredningsnævnet, terrænregulering, jordpåkørsel - Galøvej

- Naturen i Holbæk

-Isefjordens tilstand – Fjordnetværket

- Reklameskilt i Strandparken

- Kattegatforbindelsen

- Bårupvej 7a – siloer

- Jan Produkt ApS, miljøgodkendelse

- Højspændingsstation ved Torslunde 

- Solcelleanlæg ved Severinsminde

- Dræning i skoven ved Maglesø

- Skovrydning mm. ved Maglesø

- Naturnationalparker, besøgsrunde i Bistrupskovene, skovdrift i NNP

- Munkholmkiosken - tivolisering godt på vej

- Svinestald på Orø

- Nye Veje i Naturpark Åmosen

- Svinninge Vejle, vådgøring

- Naturpolitik i HolbK

- Svinestald med slagger under gulvet – problem i vandlidende område

- Bromølle tax, rydning omkring den er tiltrængt

- Tornved Bjerg, besigtigelse med fredningsnævnet

-- Det er ikke en fejl, men der har været meget stille om vandløb og og ret stille om svineudvidelser

 

Aktiviteter

Vi har som mål, at hvert bestyrelsesmedlem står for mindst et arrangement om året. Det er ikke helt jævnt fordelt, men vi har haft et jævnt antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden. En del af arrangementerne i samarbejde med NVNF: 

- 5/3 kl 10-15 Naturpleje, Trebuer

- 16/3 kl 19-21 Virker din klimaplan?, Biblioteket

- 23/3 kl 17-19 Østers, Biblioteket

- 3/4 kl 10-15 Affaldsindsamling

- 23/4 kl 10 Krible-Krable,Tuse Næs

- 30/4 kl 10 Cykeltur fra Vipperød

- 8/5 kl 6-9 Fugletur i Kalvemosen

- 21/5 kl 14-17 Åmose-tur – Ulkestrup Lyng

- 4/6 Hagested Bro 10 år

- 19/6 Vilde blomsters dag, Tuse Næs

- 10/8 Vilde planter som medicin

- 20/8 kl. 10-14 Sundhedsdagen

- 27/8 Gennem røret ved Bromølle

- 30/8 Kåring af evighedstræ i Tølløse

- 17/9 Tangsafari fra Søminestationen

- 8/10 Årsmøde

 

Hvad bringer det kommende år

Står det til os skal der bl.a. arbejdes med opgaver i relation til:

- Tempelkrog Nor, at følge fredningsprocessen, som forhåbentlig forløber tilfredsstillende

- Orø østkyst, at fredning bliver stadfæstet af klagenævnet

- Naturpark Åmosen – bedre samarbejde med naboafdelingerne og naturparkledelsen

 

Desuden skal der lægges kræfter i:

- Arrangementer – vær med til at gennemføre et – det er en fin måde at blive aktiv på

- Hvervning af nye aktive – også til bestyrelsen

- Danmarks Naturstier, et projekt under Friluftsrådet, KL mfl. bør vi følge og arbejde for at Holbæk bliver pilotdeltager. 

- Fortsat gøre os synlige, øge anvendelsen af netstedet og Facebook, og fastholde et pænt antal nyhedsbreve til aktive (der er kommet 2 siden sidste årsmøde).   

--- og der skal følges op på igangværende sager.

Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Men stil spørgsmål i den spørgerunde, som dirigenten straks åbner for.

Til slut vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur, miljø og klima i det forløbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Også rart at mærke, at nyere kræfter som Inger og Helene fortsat tager ansvar. Og som hvert år hidtil, en særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

 

Carsten Lambrecht