Årsmøde 2010 – bestyrelsens beretning v/formanden.

Et overblik.
Det er mit andet år i bestyrelsen – og andet år som formand – så det er lidt nemmere at sige, om året har været tilfredsstillende. Jo, det kunne godt have været bedre, men der er absolut grund til tilfredshed. Vi har to store fredningssager under afgørelse med udsigt til et godt resultat. Vi har haft en håndfuld ture og arrangementer. Vi har et spændende stiprojekt på vej. Mere nedenfor.
Jeg synes bestyrelsen fungerer godt sammen. Man kunne godt ønske sig lidt flere initiativer, men vi spilder ikke tiden på ufred eller skænderier. Formandskabet med næstformændene Finn Bjerregaard og Peter Steen Henriksen fungerer ligeledes gnidningsløst. Vi har dog set mindre til Peter Steen den seneste tid pga. arbejde langt fra hjemmet.
Medlemstallet i afdelingen er fortsat knap 1.800 – seneste hvervekampagne var over sommeren 2009.
Holbæk blev uden de store sværdslag 'DN klimakommune' i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år. Ligeledes har kommunen fået anlagt den sidste del af Fjordstien langs dæmningen og over Tuse Å, så man kan gå/løbe/cykle fra Holbæk til Tuse Næsvejen og Hagested ad stier.
Løbende har der været en hel række enkeltsager, som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Peter Steen sørger så vidt muligt at følge med i strømmen af sager der tikker ind på DN-Nettet. Andre sager starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på det månedlige bestyrelsesmøde. Sagerne lever desværre ofte ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Siden sommeren har vi nogle gange svaret på læserbreve i Venstrebladet fra landbrugsinteresser, der søger at fremme et lyserødt billede af industrilandbruget. Det har udløst et ret hadefuldt svar, som er imødegået med argumenter og information.
Vi har fået en del omtale af vores arrangementer (det hjælper når man laver en pressemeddelelse/oplæg – hvilket vi typisk gør). De fleste arrangementer har været annonceret i Venstrebladet. Arrangementer publiceres også på dn.dk.
Netstedet dn.dk/holbaek er blevet opdateret nogle gange i løbet af året. Siden sommer er der også lagt kopi af læserbreve på nettet.
Vi har tilsluttet os foreningens system til nyhedsbreve, men har endnu ikke udsendt nogle. Vi har fortsat en kreds af aktive, som modtager dagsordner, referater og indkaldelser/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Det har nu i snart to år fungeret godt med et formandskab med Carsten Lambrecht som politisk formand og Finn Bjerregaard og Peter Steen Henriksen næstformænd for henholdsvis aktiviteter og sager.
Undergrupper for fredning, lokalplaner, aktiviteter, landbrug, vest, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grupper har undersider på netstedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har som oftest besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmedlemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.
Vi forsøger at få halvårsplaner til at fungere, så fokus samles om et emne og et projekt det næste halvår. Det har ikke været så stor en succes indtil videre. Dog er projektet for dette halvår: Hagested Engsti og Hagested Bro kommet godt videre.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de to større fredninger i kommunen der blev rejst i 2009:
- Fælleden, vi ønsker i store træk at fastholde lokalplanens bestemmelser i en fredning – den offentlige høring blev afsluttet primo november
- Brorfelde observatoriebakken – Freja A/S, statens ejendomsselskab, kræver erstatning, selvom fredning af offentligt ejet ejendom sker uden erstatning.
Fælledgruppen og bestyrelsen har forhandlet med Holbæk Kommune, hvilket har resulteret i en fælles note til Fredningsnævnet om visse mindre ændringer til fredningsbestemmelserne. Kommunen kom meget sent med to yderligere ønsker: 1) om at have beslutningsret vedr. større arrangementer i stedet for Fredningsnævnet, 2) at udtage en del af arealet mellem Roskildevej og Arenavej af fredningen. Ønskerne kom efter forhandlingsrunderne. Det første ønske kan vi ikke støtte, og betingelserne for evt. at kunne støtte det andet var der ikke tid til at afklare.
Brorfeldefredningen synes at hænge i juristeri. Hvis Freja skal have erstatning, vil det efter normale regler betyde, at kommunen skal udrede 25% og staten resten. Det begynder at ligne en dummebøde til kommunen.

Hagested Engsti og Hagested Bro
Bestyrelsesmedlem John Ørsdahl har i en årrække arbejdet for at forbinde Hagested med Audebo Plantage på den anden side af Svinninge-Audebo kanalen, også kaldet Landkanalen. Der er blevet udlagt arealer til stien, men anlæggelse af den sidste del hen over engen og broen over kanalen udestår. Projektet blev valgt som bestyrelsens projekt for dette halvår.
Siden eftersommeren har vi fået paragraf 3-tilladelse til at anlægge stien hen over engen, den skal dog hæves på en trærampe de sidste 30 meter. Det er både godt for engen og for broen, der skal starte i samme højde som dæmningen på Lammefjordssiden. Desuden har vi fået tilsagn om 300.000 kr. fra Udvikling Nordvestsjælland. Tidligere har kommunen og Friluftsrådet hver givet tilsagn om 150.000 kr. ligesom den lokale entreprenør, Morten C. Henriksen, vil sponsere en del arbejde. Vi mangler dog fortsat ca. 200.000 kr. afhængig af broløsningen, og arbejder videre med at finde sponsor(er). Stien hen over engen vil blive anlagt inden nytår.
Med sti og bro åbnes der en god regional cykel- og vandrerute mellem Holbæk og Sanddobberne/Dragsholm, og en alternativ cykelrute mellem Holbæk og Audebo, så man kan undgå at cykle på den ubehagelige landevej mellem Hagested og Audebo (rute 21).

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er nu et oficielt navn for en vigtig del af Åmosen helt fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har vedtaget et fælles kommuneplantillæg for området.
Støtteforening Naturpark Åmosen er dannet, med det formål "at tage initiativ til at skabe rammer for aktiviteter og praktiske arrangementer, der medvirker til at bevare og fremme interessen for Naturpark Åmosen."
Holbæk Kommune har desværre skåret dens støtte til sekretariatet for 2011, hvilket har medført, at de to andre kommuner også trak deres bistand. Sekretariatet har derfor måttet lukkes, hvilket begrænser udviklingen af projekter, der ellers støttes fra anden side. De tre kommuner gav i år tilsammen 300.000 til at drive et halvtids-sekretariat, men næste år er det sparet væk.
Der er ønsker om at etablere Naturpark Åmosen som en fond. På den måde kan en selvstændig bestyrelse lede naturparken, indgå aftaler og modtage penge. Fondens bestyrelse skal så afløse den nuværende styregruppe. Kapitalkrav for at oprette en fond blokerer pt. for de planer. Dette og muligheden for at få sekretariatsbistand fra Holbæk Kommune søges afklaret inden nytår.

Brorfelde Centret
Brorfelde, observatoriebakken og de eksisterende bygninger. Vi hører ikke meget, men der er dannet en forening hvor en repræsentant fra DN Lejre sidder med i bestyrelsen, og DN Holbæk sidder med i et representantskab, der dog endnu ikke har holdt møde.

Bygninger og haveanlæg - Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har rejst fredning i december 2008. Kulturarvsstyrelsen har truffet endelig beslutning om fredning af hele bygningsanlægget. Denne beslutning er anket af Ejendomsselskabet Freja A/S, men anken er foreløbig sat i bero, da der foregår forhandlinger om anlæggets fremtid. Så også styrelsen afventer et resultat (mail nov. 2010).

Som tidligere nævnt har Freja A/S også spændt ben for fredningen af observatoriebakken.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
I de seneste måneder er vi nærmest blevet løbet over ende af ca. 20 sager om udvidelser af husdyrhold. Det viste sig at staten (læs regeringen) udlovede ekstra midler til de kommuner, der nåede at behandle ansøgninger inden 1. oktober. Sideløbende har staten udskudt høringen af vand- og naturplaner i op mod to år. Det virker som velovervejet forhaling af strammere krav til landbruget. Vi hører rygter om tilbagekøb af husdyrtilladelser i Holland. Det vil da være skidt, hvis skatteydernes penge denne gang skal formøbles på noget, der slet ingen blivende værdi har.
Der har været en del mindre sager, her skal nævnes:
- Wegnersminde tilgroning af udsigtsfredning indklaget – blev ryddet tidligt på året.
- Gocartbanens og andre ulovlige skilte i det åbne land – tilsyneladende tilbagevendende problemer, vi gør kommunen opmærksom på.
- Byggeri på bakken ovenfor Maglesø Traktørsted – påklaget landzonetilladelse, desværre fik bygherren medhold.
- Vindmølleplaner, Hagesholm, indsigelse især mod de fem møller i beskyttelsesområdet ved Audebo Plantage – desværre fik vi ikke medhold.
- Jordpåfyldning på Marupvej - påklaget i oktober 2009 – desværre fik vi ikke medhold – Naturklagenævnet siger, de har ændret praksis!
- Mogenstrup Grusgrav, ansøgning om fornyet gravetilladelse og miljøgodkendelse af nedknusning – der kommer en VVM i høring som første del af en beslutningen. Vi har leveret kommentarer og fokuspunkter til VVM-undersøgelsen.
- Autohandel i Vipperød, har aktiviteter udover tilladelsen – kommunen følger op.
- Fredet taks ved Bromølle Kro - ny ejer og kommunen mindet om fredningen.
- Kundby Præsteskov, besøgt af bestyrelsen, som eksempel på en gammel fredning, der trænger til pleje – måske et emne for ”Giv naturen en hånd”.
- Holbæk Marina, opfyldning i siv – kommunen tager affære efter henvendelse.
- Sophienholm gods, vinplantning på bakker, der ikke må tilplantes med juletræer – det skal afklares hvor grænsen går.

Aktiviteter
Der har været et antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden:
- Affaldsindsamling i april – indsamling 5-6 steder i kommunen samt en del arrangeret af andre personer og grupper.
- Forårstur i Munkholmskoven sidst i april (med NVNF).
- Morgenfugletur til Løvenborg i slutningen af maj.
- Cykeltur rundt om Skarresø midt i juni.
- Vilde blomsters dag sidst i juni (med NVNF).
- Vandrefestival i september: to ture i DN-regi på Naturens Dag: Brorfelde Stroppetur og Brorfelde Svampetur – årets hit med 75 deltagere.
Årets sidste arrangement:
- Verdens længste fugletræk, havternens – d. 2/12 kl. 19 på Holbæk Bibliotek (med NVNF).

Hvad bringer det kommende år ?
Står det til os, skal der bl.a. arbejdes med projekter i relation til:
- Fredningen af Holbæk Fælled.
- Fredningen af Brorfelde observatoriebakken.
- Kommentarer til Vand- og naturplaner – er nu endelig i høring frem til foråret.
- Naturpark Åmosen – mere i fokus.
- Brorfelde Centret som formidlings- og oplevelsessted.
- Hagested Engsti og Hagested Bro – forhåbentlig indviet næste år.


Desuden skal der lægges flere kræfter i:
- Arrangementer – her søges turledere – Kender du et naturområde, du gerne vil dele med andre?
- Nyhedsbreve til aktive – med brug af DNs standardløsning.
- - - og der skal følges op på igangværende sager og projekter.

Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil utvivlsomt savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som jeg tror dirigenten straks vil åbne for.
Til afslutning vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det forløbne år. Som allerede nævnt en særlig tak til Finn Bjerregaard og Peter Steen Henriksen – uden deres erfaring, energi og store indsigt var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht