Årsmøde 2012 – bestyrelsens beretning v/formanden.

Et overblik
Det er mit fjerde år i bestyrelsen – og som formand – så det er lidt nemmere at vurdere, om året har været tilfredsstillende. Vi har da haft et par glædelige resultater i året der gik. Fredningen af Brorfelde Observatoriebakke er besluttet. Hagested Bro er blevet indviet. Klatrebanen gennem Lunden og Strandparken er opgivet.
Bestyrelsen har måttet sige farvel til Peter Steen i perioden, idet han er flyttet til Hvalsø og i øvrigt længe har været meget arbejdsramt. Peter Steen skal have stor tak for en mangeårig ihærdig indsats. Vi forventer at se ham som aktiv i DN Lejre. Torben Wolff indtrådte per 1. oktober i hans sted. Vi har besluttet at hvert bestyrelsesmedlem skal stå for mindst én aktivitet om året. Det lykkes nogenlunde.
Medlemstallet i afdelingen er nu lige omkring 1.600. Vi har mistet ca. 100 medlemmer i løbet af året – seneste større hvervekampagne var over sommeren 2009.
Internt er DN-nettet blevet erstattet af Podio, hvor vi siden 1. september modtager alle sager.Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på det månedlige bestyrelsesmøde. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Der er udsendt tre nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Alle kan abonnere ved at tilmelde sig på vores netsted. Webredigering og nyhedsbreve er tæt forbundne, både teknisk og indholdsmæssigt. Formanden passer fortsat netstedet og nyhedsbrevene indtil en anden vil tage over.
Det er blevet til en god håndfuld indlæg til Nordvestnyt. Om Klatrebanen, om opgravningen af Tuse Å, om stier, om vandscootere og om at passe på den natur vi hver især har til låns.
Vi kom i P4 med idéen om en undervandsgruppe og om affaldsindsamlingen. Men det har knebet lidt med omtale af vores arrangementer og med-tagelse i ”Det sker..” i Nordvestnyt. De have dog et pænt stort indlæg om uønsket skovplantning ved Munkholmvej. Hagested Bro var i TV2Øst både under konstruktionen i december 2011 og ved indvielsen i juni.
Arrangementer publiceres også på dn.dk, men skal lægges på i meget god tid for at komme med i Natur og Miljø, der har ret lang tid mellem deadline og udgivelse.
Netstedet dn.dk/holbaek er løbende blevet opdateret, men kunne godt blive brugt mere aktivt. Debatindlæg ligger som oftest også på netstedet.
Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater og indkaldelser/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Formandskabet med Carsten som politisk formand og Finn og Peter Steen som næstformænd skal i den nye bestyrelse ombesættes, da Peter Steen som nævnt er flyttet.
Undergrupper for fredning, lokalplaner, aktiviteter, landbrug, vest, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. Alle grupper har undersider på net-stedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har som ofte besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmedlemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.
Der er igangsat et nyt halvårsprojekt: Hagested-Gislinge Digesti. Se nedenfor.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de to større fredninger i kommunen der blev rejst i 2009:
Fælleden, vi ønsker i store træk at fastholde lokalplanens bestemmelser i en fredning
Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommers, selvom Freja er utilfreds med afgørelsen, der ikke giver erstatning
Der er desværre lige kommet endnu et års udsættelse på fredningen af Fælleden. Denne gang begrundet i en afståelse til Holbæk Forsyning.

Hagested Engsti og Hagested Bro
Hagested Bro blev indviet med en mindre folkefest d. 3. juni. Der var ca. 100 deltagere og Hagested Beboerforening og Lokalrådet stod for kaffe, kage og drikkevarer.
Vi har fået afregnet med Naturstyrelsen (220.000 kr) og Friluftsrådet (150.000 kr) med der udestår fortsat Udvikling Nordvest (300.000 kr). Entreprenør Morten C. Henriksen, Hagested, der også sponserer projektet, har været meget tålmodig med betalingerne og DNs sekretariat skal også have tak for at agere bank og bogholderi for projektet.
Vi har talt med HolbK om skiltning, og tager det op igen efter nytår. Vi vil også gerne have Hagested Bro med på nogle af de eksisterende skilte. .

Hagested-Gislinge Digesti
Projektet er startet sammen med lokalrådene i Hagested og Gislinge. I dette halvår skal vi have samlet støtte til projektet. Indtil videre er det lykkedes at få tilsagn på 400.000 fra Udvikling Nordvest, men afslag fra Naturstyrelsens Grønne Partnerskaber. Vi søger HolbK om del af vindmøllepengene, som Hagesholm-møllerne udløser.
Digestien skal give forbedrede forhold især for cyklister langs diget mod Landkanalen og den tørlagte Lammefjord.

Holbæk Stiforum
Det manglende led i Fjordstien, Hørby Skovsti, der skal forbinde Mårsø med dæmningen ved Audebo, har fået Stiforums første prioritet. Efter en del spilfægteri vil vi nu bede HolbK om afgørelse på, hvilke stier, skov- og markveje i området, der er offentlig adgang til.
Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Ved at samle flere foreninger, der hver især bruger og har interesse i stier, skulle vi få større gennemslagskraft. Holbæk Løbe og Motionsklub og Holbæk Gangsport deltager sammen med DOF, Grønt Råd, Cyklisterne, Friluftsrådet og os.

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er det officielle navn for en vigtig del af Åmosen. Fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har et fælles kommuneplantillæg for området.
Der er i året oprettet en fond som nye rammer for den styregruppe der arbejder for Naturparken. Der er modtaget et større støttebeløb, ansat en kulturformidler og iværksat en række delprojekter fx indsamling af fortællinger der skal kunne hentes elektronisk af besøgende ved forskellige steder i området.
Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Brorfelde Centret
Der har ikke været det store gennembrud i årets løb. Brorfelde får nok et større rykind idet DRs julekalender udspiller sig omkring observatoriet. HolbK, Centret og DN arbejder på at udnytte pr-effekten.

Holbæk klimakommune
Holbæk Kommune blev DN klimakommune i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år.

Holbæk Natur- og Miljøforum
Vi deltager 3-4 gange i løbet af året i Holbæk Kommunes Natur- og Miljøforum, hvor grønne foreninger og andre interessenter mødes med kommunens embedsfolk og nogle politikere fra Klima- og Miljøudvalget. Vi bliver orienteret om kommunens aktiviteter og planer på området, og diskuterer projekter og idéer.Stier, og især de manglende led rundt omkring, fx Hørby Skovsti, har været drøftet gentagne gange. Kommunen har intet budget til stier det kommende år. Skellingsted naturområde, hvor der er metangas og ses rovfugle, har været besøgt, og styregruppe nedsat.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
Der har været en del mindre sager, her skal nævnes:
- Vand og naturplaner, vandhandleplan
- Kommentarer til kommuneplanudkast
- Jordopfyldning ved Marupvej – flere nabohenvendelser
- Højskole i Sølyst, Jyderup
- Lerchehuset, Skarridsø (Lerchehjemmet) - lokalplanudkast
- Knudskov ellesump
- Råstofplan (Butterup, Igelsø, Mogenstrup)
- Vandscootersejlads, nye regler
- Tingerup ved Elverdamsåen – landbrugssag
- Tuse Næs, Løserup – landbrugssag
- Rovfuglefoderplads ved Jyderup - Skellingsted
- Voldsom oprensning af Tuse Å
- Uhensigtsmæssig skovrejsning der tager fin udsigt fra Munkholmvej mm.
- Gylleforurening af Elverdamsåen
- Rosen butikscenter mm.
- Småsager i Fredningsnævnet – kirkeomgivelser etc.
- Evighedstræer
- Diverse lokalplaner, Rema 1000 her og der, Bilka på eksisterende stadion mm.
- Tuse kogræsserlaug - støtte
- Opfyldning ved Holbæk Marina

Aktiviteter
Der har været et antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden:
- 6/3 Bioenergi, foredrag
- 22/4 Affaldsdagen – 8 åbne indsamlingssteder i kommunen samt en del lukkede arrangeret af andre personer og grupper
- 20/5 Sejrøtur (med NVNF)
- 3/6 Hagested Bro, indvielse
- 17/6 Tur ved Maglesø – De vilde blomsters dag (med NVNF)
- 18-19/8 Jægernes Familiedag på Nyvang - promovering
- 29/8 - Flagermus ved Løvenborg
- 2/9 Det store theselskab, Holbæk Museums fødselsdag - promovering
- 9/9 Naturens Dag – Smag på naturen, ved Munkholm
- 21/10 Rovfugletur (med NVNF)

Hvad bringer det kommende år
Står det til os skal der bl.a. arbejdes med projekter i relation til:
- Fredningen af Holbæk Fælled
- Naturpark Åmosen – mere i fokus
- Brorfelde Centret som formidlings- og oplevelsessted – fortsat støtte
- Hagested-Gislinge Digesti


Desuden skal der lægges flere kræfter i:
- Arrangementer – her søges altid turledere – Kender du et naturområde du gerne vil dele med andre?
- Hvervning af nye medlemmer og nye aktive
- Øge anvendelse af netstedet og nyhedsbreve til aktive
--- og der skal følges op på igangværende sager og projekter.


Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil måske savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som dirigenten straks bør åbne for.
Til afslutning vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det forløbne år. Særlig tak til arrangørerne af arrangementer og ture. Også særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.


Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk