Årsmøde 2013 – bestyrelsens beretning v/formanden.

Et overblik.
Det var mit femte år i bestyrelsen – og som formand. To begivenheder gør at jeg vil betegne året som tilfredsstillende. 1) Fredningen af Holbæk Fælled er gennemført (men der er to mindre klager i Natur&Miljøankenævnet), og Holbæk Kommune har købt Brorfelde bakken og bygningerne.
Beslutningen om at hvert bestyrelsesmedlem skal stå for mindst én aktivitet om året lykkes nogenlunde.
Medlemstallet i afdelingen er nu ca. 1.425. Vi har mistet 170 medlemmer i løbet af året. Det kalder på en ekstra indsats for at hverve nye med-lemmer. Den seneste større hvervekampagne var over sommeren 2009. Vi havde 3 fisk for 5 kr ved et par arrangementer i eftersommeren der gav 24 prøvemedlemsskaber og 190 kr til Orø Kogræsserlaug.
Podio er stadig nyt for de fleste aktive, selvom vi over et år har modtaget alle sager den vej.
Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på det månedlige bestyrelsesmøde. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Der er udsendt et enkelt nyhedsbrev siden sidste årsmøde. Der burde komme mindst tre om året. Alle kan abonnere ved at tilmelde sig på vores netsted. Formanden passer fortsat netstedet og nyhedsbrevene, indtil en anden vil tage over.
Det er blevet til to indlæg til Nordvestnyt. Om Godt græsår og Fedede hunde.
Vi kom i P4Sjælland med nyheden om fredningen af Holbæk Fælled, og i TV2Øst om bekymringen for, hvad en ny ejer kunne betyde for Maglesø. Tidlig forannoncering af ture giver ind imellem omtale fx om Kystvandringsturen på Orø i juni.
Arrangementer publiceres også på dn.dk, men skal lægges på i meget god tid for at komme med i Natur og Miljø, der har ret lang tid mellem deadline og udgivelse.
Netstedet dn.dk/holbaek opdateres fra tid til anden og kunne godt blive brugt mere aktivt. Debatindlæg ligger som oftest også på netstedet.
Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater og indkaldelser/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Formandskabet med Carsten som politisk formand og Finn og Solvejg som næstformænd har fungeret siden kort efter sidste årsmøde. Finn tager sig af sager og gør opmærksom på dem der er tvivlsomme. Solvejg er anker for aktivitetsgruppen.
Undergrupper for fredning, lokalplaner, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, vest, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grupper har undersider på netstedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har ofte besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmedlemmer-ne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de to større fredninger i kommunen der blev rejst i 2009:
Fælleden, vi ønsker i store træk at fastholde lokalplanens bestemmelser i en fredning – fredningen blev endeligt beslutter i september 2013.
Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012, klage blev frafaldet efter HolbK´s køb af stedet.
Holbæk Kommune har overtaget Brorfelde fra Freja, så tvisten om fredningen er bortfaldet.

Naturen i Holbæk
Det er glædeligt at der iår er startet to kogræsserlaug: Tuse og Orø. Afgræsning er især godt for floraen men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser.

Hagested Engsti og Hagested Bro
Der udestår fortsat afregning med Udvikling Nordvest (300.000 kr). DNs sekretariat skal stadig have tak for at agere bank og bogholderi for pro-jektet.
Afregningen med ministeriet har givet anledning til en del bøvl, men vi forventer at have det på plads inden jul.

Hagested-Gislinge Digesti
Projektet er startet i 2012 sammen med lokalrådene i Hagested og Gislinge. Vi har fået fornyet tilsagnet på 400.000 fra Udvikling Nordvest. Vi har også fået Holbæk Kommunes tilsagn om 400.000 kr af vindmøllepengene, som Hagesholm-møllerne udløser. Ligger nu til godkendelse hos Ener-ginetDK, der administrerer midlerne. Det er ikke realistisk, at få lavet stien før til foråret.
Digestien skal give forbedrede forhold især for cyklister langs diget mod Landkanalen og den tørlagte Lammefjord.

Holbæk Stiforum
Det manglende led i Fjordstien, Hørby Skovsti, der skal forbinde Mårsø med dæmningen ved Audebo, har fået Stiforums første prioritet. Efter en del spilfægteri har vi nu bedt HolbK om afgørelse på, hvilke stier, skov- og markveje i området, der er offentlig adgang til. Vi har rykket et par gange, men afventer stadig svar.
På initiativ fra Stiforum er det lykkedes HolbK at få sponseret en grej-trailer, der lånes ud til sti-aktive, der har fået kursus/instruktion i brug af grejet. Vi har kendskab til fem vedligeholdelsesgrupper i kommunen.
Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Ved at samle flere foreninger, der hver især bruger og har interesse i stier, skulle vi få større gennemslagskraft. Holbæk Løbe og Motionsklub og Holbæk Gangsport deltager sammen med DOF, Grønt Råd, Cyklisterne, Friluftsrådet og os.

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er det officielle navn for en vigtig del af Åmosen. Fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har et fælles kommuneplantillæg for området.
Der arbejdes videre med en række delprojekter under det projekt man fik et større støttebeløb til i 2012.
Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Brorfelde Centret
HolbK har som omtalt købt bakken og bygningerne i sensommeren 2013. Der er sikret et større støttebeløb fra fonde, så med en afklaring af ejer-skabet forventes der snart at komme gang i udviklingen af et oplevelsescenter på stedet.
Der var livlig trafik op til jul sidste år, mens DRs julekalender, der udspandt sig omkring observatoriet, løb over tv-skærmene.

Holbæk klimakommune
Holbæk Kommune blev DN klimakommune i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år. Det for-lyder at kommunen fortsat overopfylder målsætningen.

Holbæk Natur- og Miljøforum
Vi deltager 3-4 gange i løbet af året Holbæk Kommunes Natur- og Miljøforum, hvor grønne foreninger og andre interessenter mødes med kommu-nens embedsfolk og nogle politikere fra Klima- og Miljøudvalget. Vi bliver orienteret om kommunens aktiviteter og planer på området, og diskuterer projekter og idéer.
Vipperød-Lejre Banesti, anlagt på den nuværende midlertidige arbejdsvej langs dobbeltsporet, har været drøftet løbende. De seneste meldinger er mere positive end tidligere, idet kommunernes udgifter i de nyeste beregninger er blevet mindre. Andre stier, især de manglende led rundt omkring, fx Hørby Skovsti, drøftes stadig.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
Der har været en del mindre sager, her skal nævnes:
- Vand og naturplaner, vandhandleplan
- Kommentarer til kommuneplanen
- Diverse lokalplaner – kommentarer til nogle
- Landzonesager – kommentarer til enkelte
- Jordopfyldning ved Marupvej – møde og nabohenvendelser
- Højskole i Sølyst, Jyderup
- Lerchehuset, Skarridsø (Lerchehjemmet) – klage over lokalplan
- Knudskov ellesump – udtørret af kommunal dræning
- Rovfuglefoderplads ved Jyderup - Skellingsted
- Småsager i Fredningsnævnet – kirkeomgivelser etc.
- Markvildttælling – møde med jægerne
- Maglesø skovdistrikt – søgt at interessere fonde for overtagelse
- Langåsen, Holmstrup – antennemast
- Svinninge Vandværk – sprøjetefri afstande
- Evighedstræer
- Tuse kogræsserlaug – støtte
- Orø Kogræsserlaug- støtte
- Orø Margretehøjen/Borgbanken – der pløjes for tæt på
- Holmstrup kirkesti – Dønnerup Gods
- Kajemosevej – udsigt
- Tuse Å´s udløb – udflugtsmål
- Rishøjgård
- Ebberup Mose - vandkvalitet


Aktiviteter
Der har været et antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden:
- december 2012 – plancher på Brorfelde – DN Lejre stod for det
- 21/4 Affaldsindsamling
- 5/5 Skovens Dag – Mørkøv
- 26/5 Fuglene vågner ved Bromølle Kro – med DOF
- 2/6 Kystvandringen på Orø – med Hjerteforeningen
- 16/6 De vilde blomsters dag – to ture med NVNF
- 15/8 Biovækst Audebo
- 17-18/8 Jægernes Familiedag, Nyvang - promovering
- 1/9 Det store Theselskab i Museet - promovering
- 8/9 Naturens Dag på Fælleden
- 6/10 Landskabstur med kunstmaler
- 15/10 Bognæskoven - smag på naturen
- 31/10 – Natur og miljøpolitisk valgmøde – med Grønt Råd
- 5/11 Årsmøde
- 30/11 Niseværksted på Tadre Mølle


Hvad bringer det kommende år?
Står det til os skal der bl.a. arbejdes med projekter i relation til:
- Holbæk Fælled - plejeplan
- Naturpark Åmosen – mere i fokus
- Brorfelde Centret som formidlings- og oplevelsessted – fortsat støtte og plejeplan
- Hagested-Gislinge Digesti


Desuden skal der lægges flere kræfter i:
- Arrangementer – her søges altid turledere – Kender du et naturområde du gerne vil dele med andre?
- Hvervning af nye medlemmer og nye aktive
- Øge anvendelse af netstedet og nyhedsbreve til aktive
--- og der skal følges op på igangværende sager og projekter.


Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil måske savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som dirigenten straks bør åbne for.
Til afslutning vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdsparter, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det forløbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Og igen iår, også særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk