Overblik
Det var mit sjette år i bestyrelsen – og som formand. Tre begivenheder er værd at fremhæve. 1) Fredningsbestemmelserne for Holbæk Fælled er stadfæstet af Natur&Miljøankenævnet, 2) Bromølletaksen er kåret som kommunens første evighedstræ, og 3) Anlægsarbejdet på Hagested-Gislinge Digesti er tæt på afsluttet.
Maglesø oktober 2014 - foto af Kirsten Hulgaard Larsen
Maglesø oktober 2014 - foto af Kirsten Hulgaard Larsen
Beslutningen om at hvert bestyrelsesmedlem skal stå for mindst én aktivitet om året lykkedes nogenlunde iår.
Medlemstallet i afdelingen er nu ca. 1.404. Vi har mistet 21 medlemmer i løbet af året. Det er glædeligvis et meget mindre fald end vi oplevede året før (170). Der er her i efteråret iværksat en større hvervekampagne fra sekretariatet i vores kommune. Den seneste af den slags var over sommeren 2009. Vi havde 3 fisk for 5 kr ved et par arrangementer i eftersommeren, der gav 8 prøvemedlemsskaber.
Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på det månedlige bestyrelsesmøde. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Der er udsendt tre nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Der burde komme mindst tre om året, så iår holder vi standarden. Alle kan abonnere ved at tilmelde sig på vores netsted. Formanden passer fortsat netstedet og nyhedsbrevene, indtil en anden vil tage over.
Det er også blevet til tre indlæg til Nordvestnyt. Emnerne var: 1) Uskønt bagstræb, kommunens planer om brug af sprøjtegift, 2) Naturprocenten, kære landbrug, som svar på deres lobbying for mere kvælstofudkørsel, og 3) Agurker så store som hunde på Fælleden
Kåringen af Holbæk Kommunes første evighedstræ, Bromølletaksen blev vist i TVøst og omtalt i lokalaviser. Lokalradio er det ikke blevet til iår.
Arrangementer publiceres også på dn.dk, men skal lægges på i meget god tid for at komme med i Natur og Miljø, der har ret lang tid mellem deadline og udgivelse. Netstedet dn.dk/holbaek er rimeligt opdateret for tiden, men det er en løbende indsats. Debatindlæg ligger også på netstedet.
Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater og indkaldelser/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Formandskabet med Carsten som politisk formand og Finn og Solvejg som næstformænd har fungeret de sidste to år.
Undergrupper for fredning, lokalplaner, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, vest, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grupper har undersider på netstedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har ind imellem besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmed-lemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de to større fredninger i kommunen der blev rejst i 2009:
Fælleden – fredningen blev endeligt beslutter i september 2013 og klagesagen afgjort i 2014 med fastholdelse af fredningsbestemmelserne, at hunde skal føres i snor bortset fra arealet syd for Kattegatvej, og en korrektion vedr. jagt på Fælleden. Vi har lavet forslag til plejeplan som er tilsendt kommunen.
Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. Vi har diskuteret og kommenteret plejeplanen for området med kommunen.
En ny fredning, denne gang af østkysten på Orø, er sat i gang i 2014. Bestyrelsesmedlemmer har i forsommeren deltaget i en besigtigelse sammen med fredningsmedarbejdere fra DN’s sekretariat. Det er især botaniske interesser, der tilsiger en fredning og bedre pleje af kystområdet.

Naturen i Holbæk
Det er glædeligt at der fortsat er to aktive kogræsserlaug: Tuse og Orø. Afgræsning er især godt for floraen men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Vi ser meget gerne, at der oprettes et kogræsserlaug for Fælleden. Hvem har lyst til at få det igang?

Hagested Engsti og Hagested Bro
Vi har afregnet de sidste 300.000 med Udvikling Nordvest. Det var en hård fødsel at få blanketter og bureaukrati til at spille sammen. DNs sekretariat er ikke blevet mere afskrækket, end de fortsat gerne vil agere bank og bogholderi for vores projekter.

Hagested-Gislinge Digesti
Projektet er startet i 2012 sammen med lokalrådene i Hagested og Gislinge. Her i efteråret har vi fået gennemført anlægsarbejdet, med forbedret underlag og belægning af en 2-3 meter bred grussti langs diget, der holder på Landkanalen. Helt fra Audebo til Øvejen ved Gislinge. Faktisk er Digestien blevet hævet så meget, at de fleste vil kunne se vandet i kanalen når de går/cykler på stien. Det kunne man ikke før.
Vi har tilsagn på 400.000 fra Udvikling Nordvest og 410.000 kr af vindmøllepengene, som Hagesholm-møllerne udløser til kommunen, og som administreres af EnerginetDK. Vi mangler skiltning og afregning

Holbæk Stiforum
Det manglende led i Fjordstien, Hørby Skovsti, der skal forbinde Mårsø med dæmningen ved Audebo, har stadig Stiforums første prioritet. En gruppe aktive har cyklet gennem skovene fra syd til nord. Skovvejene er meget opkørte, tilgroede med brandnælder og et sted spærret af en væltet eg. Men hvis man kan bære cykler over stammerne, er det muligt at komme igennem.
Der har været forhandlinger med Hørbygård om at afgive jord til en sti langs Tusenæsvejen og op langs Fauerbjergvej. Det vil være bedre end ingenting, men forudsætter, at kommunen vil anlægge stierne. Vi rykker fortsat HolbK om afgørelse på, hvilke stier, skov- og markveje i området, der er offentlig adgang til. Vi har rykket mange gange, men afventer stadig svar.
Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Ved at samle flere foreninger, der hver især bruger og har interesse i stier, skulle vi få større gennemslagskraft. Holbæk Løbe og Motionsklub og Holbæk Gangsport deltager sammen med DOF, Grønt Råd, Cyklisterne, Friluftsrådet og os.

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er det officielle navn for en vigtig del af Åmosen. Fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har et fælles kommuneplantillæg for området.
Naturparken har inkluderet Bromølletaksen og Skellingsted Friluftsområde i deres skiltning for området.
Senest er der annonceret fredning af 24 ha, der ligger op til en tidligere fredning ved Bodal Gods, på Sorø-siden. Naturstyrelsen og DN rejser fredningen for at sikre arkæologiske fund i mosen.
Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Brorfelde Centret
HolbK har ansat en leder og har startet forskellige aktiviteter på stedet, mest for skolebørn i kommunen.

Holbæk klimakommune
Holbæk Kommune blev DN klimakommune i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år. Det vil vi høre mere om på indlægget fra John Harpøth på årsmødet.

Holbæk Natur- og Miljøforum
Vi deltager 3-4 gange i løbet af året Holbæk Kommunes Natur- og Miljøforum, hvor grønne foreninger og andre interessenter mødes med kommunens embedsfolk og politikere fra Klima- og Miljøudvalget. Vi bliver orienteret om kommunens aktiviteter og planer på området, og diskuterer projekter og idéer.
Vipperød-Lejre Banesti, anlagt på den midlertidige arbejdsvej langs dobbeltsporet, er desværre blevet opgivet af Lejre og Holbæk kommuner.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
Der har været en del mindre sager, her skal nævnes:
Vandløbssyn og vandplaner
Kalvemosen, stormskade – henvendelse fra to medlemmer
Holmstrup, kirkesti – Dønnerup Gods
Diverse lokalplaner – kommentarer til nogle
Landzonesager – kommentarer til enkelte
Tuse Å´s udløb – opholdsplads for kano/kajak og andre
Ebberup Mose
Forklædet på Orø
Besøgscenter Langtved Færgekro
Sophienholm grusgrav
Orø – dyrkning ved fredet område – borgbanken Stensbjerg – vi fik medhold i klage
Svinninge Vandværk – beskyttelseszoner
Torbenfeldt, Tilladelse til helårsbolig
Tempelvej, landzonetilladelse – tabt klagesag
”Gyllerup” – Tingerups problemer – DN’s sekretariat mente ikke klage var velbegrundet. Klage sendt af nabogruppe og af Det Økologiske Råd
Vandindvinding, Vesterled
Rævebjerg, Mørkøv
Lerchehuset, Skarridsø (Lerchehjemmet)
Gokartbanen
Grøn kile, Holbæk Have
Campingpladsen ved Skarresø
Rovfuglefoderplads ved Jyderup – Skellingsted Friluftsområde
Evighedstræer, kåring af Bromølletaksen som første evighedstræ i kommunen


Aktiviteter
Der har været et antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden:
30/11-13 Nisseværksted på Tadre Mølle – for børn mm.
15/2 Hvervelørdag kl. 10-14 på torvet, Ahlgade i Holbæk
19/2 2014 – Danmarks vilde dyr, hvad gør DN for dem? – på biblioteket i Holbæk
21/4 Anemonetur - sammen med NVNF
27/4 Affaldsindsamling
11/5 Cykeltur på Orø
25/5 kl. 04.00 Fugletur ved Bromølle – sammen med DOF
1/6 Kystvandring på Orø - østkystrute
15/6 Kystvandring ved Munkholm – sammen med Hjerteforeningen
15/6 Vilde blomsters dag - sammen med NVNF
12/7 Børne-krible-krable Maglesø
16-17/8 Jægernes familieweekend på Nyvang - pr og hvervning
30/8 Landskaber før og siden – Lundbye og Skovgaards motiver i Nordvestsjælland
7/9 Store Theselskab, Museet – pr og hvervning
14/9 Naturens Dag – Find nye veje i naturen
12/10 Svampetur i Greinge Skov – sammen med NVNF
2/11 Rovfugle i Holbæk – sammen med DOF


Hvad bringer det kommende år
Står det til os skal der bl.a. arbejdes med projekter i relation til:
Holbæk Fælled - plejeplan
Naturpark Åmosen – mere i fokus
Brorfelde Centret som formidlings- og oplevelsessted – fortsat støtte og plejeplan
Hagested-Gislinge Digesti færdiggøres


Desuden skal der lægges kræfter i:
Arrangementer – her søges altid turledere – Kender du et naturområde du gerne vil dele med andre?
Hvervning af nye medlemmer og nye aktive – hvor er de 40-50-årige der burde have tid?
Fastholde øget anvendelse af netstedet og nyhedsbreve til aktive
og der skal følges op på igangværende sager og projekter.
Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil måske savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som dirigenten straks bør åbne for.
Til afslutning vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det forløbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Og igen, igen iår, også særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk