Overblik
Det var mit syvende år i bestyrelsen – og som formand. En særlig glædelig begivenhed i året der gik, er afslutningen af projektet Hagested-Gislinge Digesti med efterfølgende afregning af både vindmøllepenge fra EnerginetDK og LAG/EU midler - endda indenfor 6 måneder!
Medlemstallet i afdelingen er nu ca. 1.434. Det er 30 nye medlemmer i løbet af året. Det skyldes nok mest, at sekretariatet i efteråret 2014 gennemførte en større hvervekampagne i vores kommune. Vi havde 3 fisk for 5 kr ved et par arrangementer i eftersommeren der gav 9 prøvemed-lemsskaber iår.
Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på de månedlige bestyrelsesmøder. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Der er kun udsendt ét nyhedsbrev siden sidste årsmøde. Der burde komme mindst tre om året, så iår holder vi ikke standarden. Alle kan abonnere ved at tilmelde sig på vores netsted. Formanden passer fortsat netstedet og nyhedsbrevene, indtil en anden vil tage over.

Det er blevet til fire indlæg i Nordvestnyt siden sidste årsmøde. Emnerne var: 1) Jul på gården, om dyrevelfærd og græsning, 2) Biogas til Holbæk, om fordelene ved at få biogasproduktion i kommunen, 3) Naturens venner, om behovet for flere og bedre levesteder i naturen, og 4) Lov mod planløshed, som optakt til aftenens emne. Desuden havde Ole Hinz et indlæg om naturen ved Skarresø.
Klip i TVøst eller lokalradio (P4 Sjælland) er det ikke blevet til iår.
Arrangementer publiceres som oftest i Nordvestnyt og på dn.dk/holbaek. De skal på nettet i meget god tid for at komme med i Natur og Miljø, der har ret lang tid mellem deadline og udgivelse.
Netstedet dn.dk/holbaek er rimeligt opdateret, men det er en løbende indsats. Debatindlæg ligger også på netstedet. Facebook eller brug af andre sociale medier, er vi stadig ikke kommet i gang med.
Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater og annoncer/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Formandskabet med Carsten som politisk formand og Finn og Solvejg som næstformænd har fungeret de sidste tre år.
Undergrupper for fredning, lokalplaner øst og vest, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grup-per har undersider på netstedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har ind imellem besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmed-lemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.
Vores sagsarkiv ligger på Podio, som bruges flittigt af Finn og følges af et par andre. Det er et værktøj for hele DN som vi burde bruge mere.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de tre større fredninger i kommunen:
- Fælleden – fredningen er endeligt afgjort i 2014. Vi har lavet forslag til plejeplan som er tilsendt kommunen, der har været kontakter om det, men endnu er kommunens plejeplan udestående
- Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. Vi har diskuteret og kommenteret plejeplanen med kommunen, haft be-sigtigelse i juni med Fredningsnævnet for at få afgjort nogle uoverensstemmelser, men en afslutning udestår.
- Østkysten på Orø - sat i gang i 2014. I forsommeren 2015 har der været besigtigelse i to omgange. Holmene syd for Orø blev besøgt med mo torbåd, og sammen med et par botanikere og fredningsmedarbejdere blev området gennemtravet. Botanikliste blev skrevet og afgrænsning disku-teret.

Naturen i Holbæk
Det er glædeligt at der fortsat er to aktive kogræsserlaug: Tuse og Orø. Afgræsning er især godt for floraen men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Det rygtes, at der er oprettet et kogræsserlaug for Fælleden. Der kan sikkert bruges flere aktive.

Hagested-Gislinge Digesti
Projektet er startet i 2012 sammen med lokalrådene i Hagested og Gislinge. I efteråret 2014 blev anlægsarbejdet gennemført, med forbedret un-derlag og belægning af en 2-3 meter bred grussti langs diget, der holder på Landkanalen. Helt fra Audebo til Øvejen ved Gislinge. Faktisk er Di-gestien blevet hævet så meget, at de fleste vil kunne se vandet i kanalen når de går/cykler på stien. Det kunne man ikke før.
Vi har selv opsat skiltning og kommunen har anbragt kæder i begge ender af de ca. 2,7 km sti. Gruset er lidt løst endnu, men entreprenøren har lovet at forbedre det med afretning eller tromling. Ridning på stien gør ikke gruslaget bedre, men bare de holder sig i én række ud mod diget kan de godt være der.
Vi har afregnet tilsagn på 400.000 kr. fra Udvikling Nordvest og 410.000 kr. af vindmøllepengene, som Hagesholm-møllerne udløser til kommunen, og som administreres af EnerginetDK. Vi burde arrangere en indvielsesfest/-tur.

Holbæk Stiforum
Det manglende led i Fjordstien, Hørby Skovsti, der skal forbinde Mårsø med dæmningen ved Audebo, har fortsat Stiforums første prioritet.
Hørby Skovvej, ruten ad de gamle skovveje forbinder Mårsø med Guredevej, hvorefter man ad småveje kan nå tæt på Audebodæmningen. En stump sti mangler bag skolen i Audebo før man helt kan undgå landevejen (gl. rute 21). Måske skulle vi koncentrere os om at sikre og udbygge dette stiforløb. Den nordlige del af skovvejene er meget opkørte, tilgroede med brandnælder og et sted spærret af en væltet eg.
Kommunen har ikke budget til en sti ad omvejen over Faurbjerg, så skovvejsruten er nok det vi kan få. Vores beklagelser over skiltning har ende-ligt betydet at nogle adgang-forbudt skilte er pillet ned.
Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Netværket har ikke været aktivt det seneste års tid.

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er det officielle navn for en vigtig del af Åmosen. Fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har et fælles kommuneplantillæg for området. Naturparken inkluderer Bromølletak-sen og Skellingsted Friluftsområde.
S-R regeringen afsatte 45 mil. til Åmosen som Naturstyrelsen skulle administrere til opkøb/bytte af jord. Pengene var del af en klimatilpasnings-pulje. Det er usikkert hvad den lille Venstreregering nu gør.
I 2014 blev der annonceret fredning af ca. 24 ha, der ligger øst for og direkte op til en tidligere fredning fra 1993 ved Bodal Gods, på Sorø-siden. Naturstyrelsen og DN rejser fredningen for at sikre arkæologiske fund i mosen ved hævning af vandstanden. Der har været offentligt møde og besigtigelse i marts 2015.
Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Brorfelde Centret
Der er kommet godt gang i forskellige aktiviteter på stedet, nok mest for skolebørn i kommunen.

Holbæk klimakommune
Holbæk Kommune blev DN-klimakommune i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år frem til 2018. Den gennemsnitlige reduktion har været 4,6 % i årene 2009-2014.


Holbæk Natur- og Miljøforum

Forum har ikke været indkaldt siden sommeren 2014. Naturafdelingen i HolbK er skåret ned til 1,5 personer. Vi savner den kontakt det gav til politikere, embedsfolk og andre interessenter.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
Der har været en del mindre sager, her skal nævnes:
- Vandløbssyn og vandplaner – fortsat aktivitet
- Høbjerggården i Nr. Eskildstrup/Tølløse
- Campingpladsen i Tjebberup
- Muslingefarm i Inderbredningen
- Audebo deponi og biogas – solfangerpark på rekreativt område blev afværget
- Boligområde Holbæk Vest, Rishøjgård – kommentarer til boligbebyggelse indenfor kystnærhedszonen
- Morsø og omegn, tvivlsomme skilte i naturen
- Pæne hegn mod fredninger, Wegnersminde og Fælleden
- Dyssen ved Bredetved
- Naturgravplads i en skov i kommunen
- Østersproduktion – muslinger ved Orø
- Vi redder kysterne – 300meter.dk
- Steensbjerg på Orø, der dyrkes fortsat for tæt på banken
- Skarresø oprensning
- Jorddeponering – bør indgå i råstofplan/resurseplan, så landskabet ikke ødelægges tilfældige steder
- Gyllespredning ved Tempelkrogen
- Holbæk Golfklub – ud i Dragerup skov
- Skovsti i Tinderbjergskoven ved Tempelkrogen - ulovlig hegning
- Holbæk Havneby – vi ønsker plads til Fjordstien langs havnen

Aktiviteter
Vi har som mål at hvert bestyrelsesmedlem står for mindst et arrangement om året. Det kniber for nogle, men alligevel har der været et pænt antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden:

- 22/2 Ørnens Dag, Fugledegård
- 19/4 Affaldsindsamling
- 10/5 Skovens Dag
- 30/5 Arrangement med Holbæk Kajak Klub – Fjordkystens flora ved Bognæsskoven
- 7/6 Kystvandring på Orødagen
- 14/6 Vilde blomsters dag
- 15/8 Fjordens træbåde – stand på Gl. Havn
- 15-16/8 Jægernes familieweekend på Nyvang - stand
- 23/8 Kunsttur, Malergårdens natur og malere
- 6/9 Det store Theselskab – bord i museumshaven
- 13/9 Naturens Dag ved Naturskolen
- 1/10 Holbæk Rotary Klub – invitation til at fortælle om DN
- 4/10 Find vild frugt på Tuse Næs – del af æblefestivalen

Hvad bringer det kommende år
Står det til os skal der bl.a. arbejdes med opgaver i relation til:
- Vandløb, regulativer og tilstande
- Orø østkyst, fredning bliver rejst
- Holbæk Fælled – plejeplan vedtaget
- Naturpark Åmosen – mere i fokus
- Brorfelde Centret som formidlings- og oplevelsessted – fortsat støtte og plejeplan vedtaget

Desuden skal der lægges kræfter i:
- Arrangementer – her søges altid turledere – Kender du et naturområde du gerne vil dele med andre?
- Hvervning af nye medlemmer og nye aktive – hvor er de 40-50-årige der burde have tid?
- Søge at gøre os mere synlige på nettet fx Facebook, øget anvendelse af netstedet og nyhedsbreve til aktive
--- og der skal følges op på igangværende sager.
Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil måske savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som dirigenten straks bør åbne for.
Til slut vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det for-løbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Og igen, igen iår, en særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht