Et overblik
Det var mit ottende år i bestyrelsen – og som formand. En særlig glædelig begivenhed i året der gik, er at der er kommet rigtig gang i fredningen af Orø’s østkyst. Fredningsnævnet forventes at modtage DNs forslag inden jul.
Medlemstallet i afdelingen er nu ca. 1.426. Det er netto 8 færre end sidste år, selvom vi fik en pæn tilgang i forbindelse med kampagnen for 300 meter frie kyster
Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på de månedlige bestyrelsesmøder. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Der er udsendt to nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Der burde komme mindst tre om året, så heller ikke iår holder vi standarden. Det seneste nyhedsbrev er redigeret og udsendt i et nyt system. Statistik derfra viser, at ca. 270 læser det, hvoraf mange klikker videre. Omtrent lige så mange læser det ikke. Og endelig er der omkring 70 med forkerte/gamle mailadresser.  

Det er blevet til fire indlæg i Nordvestnyt siden sidste årsmøde. Emnerne var: 1) Blus på stranden, om kampagnen for 300 meter fri starnd, 2) Vand i naturen, om at vand skaber liv, 3) Land og vand, svar på kritik af indlæg om vand, og 4) Land og folk, om det er åen der er kommet tætte-re på markerne eller omvendt. Desuden har vi lagt ord og stemmer til artikler om affaldsindsamlingen, golfbanens udvidelse i Dragerup Skov, spærret sti til Maglesø fra traktørstedet og ”Kultur”-biografens lysshow for Næsboerne.
Der var et lille Klip i TVøst om vandløb og sløjfningen af bræmmerne med Rune fra lystfiskerne og Carsten. Lokalradio (P4 Sjælland) er det ikke blevet til iår.
Arrangementer publiceres som oftest i Nordvestnyt og på dn.dk/holbaek. Her er der også kommet et nyt system, der bedre kan vises på smart-phones og tablets. Arrangementer skal stadig på nettet i meget god tid for at komme med i Natur og Miljø, der har ret lang tid mellem deadline og udgivelse.
Netstedet dn.dk/holbaek er nogenlunde opdateret, men vi burde være i gang med at omlægge det til endnu et nyt system. Carsten og Thomas har aftalt at tage fat på det snarest. Debatindlæg ligger også på netstedet. Facebook eller brug af andre sociale medier, er vi stadig ikke kommet videre med.
Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater og annoncer/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Formandskabet med Carsten som politisk formand og Finn og Solvejg som næstformænd har nu fungeret de sidste fire år.
Undergrupper for fredning, lokalplaner øst og vest, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grup-per har undersider på netstedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har ind imellem besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmed-lemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.
Vores sagsarkiv ligger på Podio, som bruges flittigt af Finn og følges af Lars og et par andre. Det er et værktøj for hele DN som vi burde bruge mere.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de tre større fredninger i kommunen:
- Østkysten på Orø - sat i gang i 2014. I forsommeren 2015 har der været besigtigelse i to omgange. Holmene syd for Orø blev besøgt med mo-torbåd, og sammen med et par botanikere og fredningsmedarbejdere blev området gennemtravet. Botanikliste blev skrevet og afgrænsning disku-teret.
- Fælleden – fredningen er endeligt afgjort i 2014. Vi har lavet forslag til plejeplan primo 2015 som er tilsendt kommunen. Der har været kontakter om det, men endnu er kommunens plejeplan udestående – helt uændret fra sidste år! Kommunen har skåret ned til 1,5 naturmedarbejdere!
- Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. Vi har efter endnu en besigtigelse med Fredningsnævnet aftalt omfang af p-plads og busafsætningsplads tæt ved ankomsten (omkring Tømrerhuset).  P-pladsen er efterfølgende blevet anlagt.

Naturen i Holbæk
Det er glædeligt at der fortsat er to aktive kogræsserlaug: Tuse og Orø. På Orø afgræsses der både på Børrehoved og på dele af østkysten. Af-græsning er især godt for floraen men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Det er blevet ved rygterne om et kogræsserlaug for Fælleden.

Holbæk Stiforum
Det manglende led i Fjordstien, Hørby Skovsti, er på det seneste aftalt erstattet af en trafiksti (asfalteret) langs Tuse Næsvej fra Morsø til Ugle-rupvej. Fjordstien følger Fauerbjergvej, Lindebjergvej til en rekreativ sti (grussti) bag om Audeboskolen til dæmningen ved Audebo. Det er et kompromis ikke alle er glade for. Som vejnavnene antyder, er det en ret bakket omvej. At der fortsat skal være offentlig adgang til skovvejene er ikke til diskussion.
Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Netværket har bl.a. haft en cykeltur til stier og veje omkring Hørby Skov.

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er det officielle navn for en vigtig del af Åmosen. Fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har et fælles kommuneplantillæg for området. Naturparken inkluderer Bromølletak-sen og Skellingsted Friluftsområde, hvor der i årets løb er blevet indviet et aktivitetshus.
S-R regeringen afsatte 45 mil. til Åmosen som Naturstyrelsen skulle administrere til opkøb/bytte af jord. Pengene var del af en klimatilpasnings-pulje. Som frygtet har den den lille Venstreregering trukket den bevilling tilbage.
I januar 2015 blev der rejst en supplerende fredningssag for ca. 24 ha, der ligger øst for og direkte op til en tidligere fredning fra 1993 ved Bodal Gods, på Sorø-siden. Naturstyrelsen og DN rejste fredningen for at sikre arkæologiske fund i mosen ved hævning af vandstanden. Der har været offentligt møde og besigtigelse i marts 2015. Fredningen er endnu ikke endeligt afgjort.
Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Brorfelde Centret
Der er kommet rigtig godt gang i forskellige aktiviteter på stedet. Det oplyses at der seneste år har været 14.000 besøgende. Overnatningsmulig-hederne er nu renoveret og klar til brug.

Holbæk klimakommune
Holbæk Kommune blev DN-klimakommune i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år frem til 2018.  Den gennemsnitlige reduktion var 4,6 % i årene 2009-2014. Kommunens hjemmeside synes ikke at være opdateret siden efteråret 2015 vedr. klimaindsatsen.

Holbæk Natur- og Miljøforum
Der har været et halvhjertet forsøg fra kommunens side på at genoprette dette forum, der ikke har mødtes i omkring to år. Det seneste forslag er, at de interesserede foreninger selv skal stå for møderne, to og to. Det har endnu ikke ført til noget. Kommunen har som tidligere nævnt skåret ned til1,5 naturmedarbejdere, og synes tilsyneladende, at der også her skal læsses byrder på frivillige.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
Der har været en del mindre sager, her skal nævnes:
- Vandløbssyn og vandplaner – fortsat aktivitet,
- Oprensning af Åmose Å et stort emne
- St. Åmose, Natura2000 områder – høring af planer pågår, svar bør koordineres med DN i Kalundborg og Sorø
- St. Åmose, Natura2000 område – tvivlsom dispensation undersøges
- Blomster i stedet for græsslåning – der slås for meget græs på Fælleden og der er ingen blomster på Ahlgade
- Vandhul, Tuse Skovvej – menes at være fejlregistreret som par. 3 beskyttet
- 4.ooo m2 Ridehal i Butterup – ligger afsides og meget lidt synlig i landskabet
- Par. 3 mose Ugerløse trues – bliver oprenset og indgår i skovrejsning
- Adgang til Maglesø – henvendelse til HolbK og i pressen. Kommunen afslog at stien kunne spærres
- Knudskoven, mountainbikere
- Fredningstjek, Udby Vig
- Råstofplan 2016, Region Sjælland
- Forlængelse af støjvold langs Munkholmvej – høringssvar til HolbK
- Vandindvinding fra Tuse Å – kommunens tilladelse indklaget for Natur og Miljøklagenævnet, afgørelse udestår
- Større svineudvidelse ved Soderup, høring – blev vurderet af fagmedarbejder i DNs sekretariat. Ikke påklaget af DN
- Rute 23 motorvej – mange erstatningsvandhuller bliver gravet
- El-bane Holbæk-Kalundborg – ikke kommenteret
- Den Danske Naturfond forslag til fokus på Åmosen – DN vil ikke promovere egne forslag overfor fonden
- Rensningsanlæg på Tuse Næs
- Holbæk Golfklub – ud i Dragerup skov – indsigelse til lokalplanen
- Skovsti i Tempelkrogskov spærret– kommunen rykket for aktion
- Lejerbo, Fælleden – fredningsdispensation indklaget for Natur og Miljøklagenævnet, afgørelse udestår
- Steensbjerg Orø – henvendelse til foreningen bag Kulturbeholderen, der anbefales at afklare forholdene med Fredningsnævnet
- Jorddeponi – råstofplan/resurseplan
- Vi redder kysterne – 300meter.dk
-  Dyssen ved Bredetved (Eriksholm Skov) – rydning og sti nyder ikke fremme
- Pæne levende hegn mod fredninger – henvendelse til Klima- og miljøudvalget med forslag til retningslinjer for pleje af hegn
- Besøgscenter Langtved Færgekro
- Lerchehuset – indsigelse mod lokalplan og påklage af dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinjer (afsendes i disse dage)
- Fredning af Det grønne Bånd – bredden langs Skarresø fra campingpladsen til og med Sølyst – sat på bagbrænderen

Aktiviteter
Vi har som mål, at hvert bestyrelsesmedlem står for mindst et arrangement om året. Det er ikke helt jævnt fordelt, men vi har haft et pænt antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden, og der er endnu en chance d. 6/11:

- 31/1 Fakkeltog og bål ved fjorden - kampagne for 300 meter fri kyst
- 2/3 kl 19 Svalbards natur – foredrag sammen med NVNF
 - 3/3 Økologi omkring Holbæk – producenter fortalte på biblioteket i Holbæk
- 17/3 Livet under overfladen - foredrag sammen med NVNF
- 17/4 Affaldsindsamling
- 23/4 Anemonetur i Munkholmskoven – tur sammen med NVNF
- 30/4 Giv naturen en hånd i Bognæs Skov – sammen med Turlandet Tuse Næs
- 1/5 Skovens Dag
- 12/6 Kystvandring - sammen med Hjerteforeningen
- 19/6 Vilde blomsters dag - tur sammen med NVNF
- 13-14/8.Jægernes Familieweekend – mød os på Nyvang
- 4/9 Det Store Theselskab – mød os til Holbæk Museums fødselsdag
- 10/9 Giv naturen en hånd i Hønsehalsskoven – sammen med Turlandet Tuse Næs
- 11/9 Naturens Dag – legeaktiviteter for børn i Bognæs skov og strand
- 30/9 Frivillig Fredag – mød os på Ahlgade i Holbæk
- 9/10 Svampetur i Hønsehalsskoven
- 6/11 kl. 10 – Rovfugletur fra Bromølle Kro

Hvad bringer det kommende år
Står det til os skal der bl.a. arbejdes med opgaver i relation til:
- Vandløb, regulativer og tilstande
- Orø østkyst, fredning bliver endelig rejst
- Holbæk Fælled – plejeplan udestår - vi må presse på
- Naturpark Åmosen – mere i fokus

Desuden skal der lægges kræfter i:
- Arrangementer – her søges altid turledere – Kender du et naturområde du gerne vil dele med andre?
- Hvervning af nye medlemmer og nye aktive – hvor er de 40-50-årige der burde have tid?
- Få opgraderet netstedet og  gøre os mere synlige, øget anvendelse af netstedet, flere nyhedsbreve til aktive, Facebook måske,  
--- og der skal følges op på igangværende sager.
Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil måske savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som dirigenten straks bør åbne for.
Til slut vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det for-løbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Og igen, igen iår, en særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht