Et overblik.
Så var det vist mit niende år i bestyrelsen – og som formand. To gode og en dårlig sag:
1) En del af Elverdamsåen er blevet genslynget efter 10 års-projekt og 91 ha vådgjort.
2) Forslaget til fredningen af Orøs maritime forland er kommet rigtig igang. Fredningsnævnet afholdt offentligt møde i marts på Orø, og der er en yderligere besigtigelse her sidst i oktober.
3) Desværre har Maglesø Traktørsted lukket for sæsonen – og uden udsigt til at åbne igen til foråret.


Medlemstallet i afdelingen er nu ca. 1.366 Det er netto 60 færre end sidste år ved denne tid.
Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne besluttes og fordeles normalt på de månedlige bestyrelsesmøder. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation
Der er udsendt fire nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Det nye system, der har fungeret i lidt over et år, gør det nemmere at redigere og udsende   nyhedsbreve. Den seneste statistik viser at ca. 270 læser det, hvoraf mange klikker videre. Omtrent lige så mange læser det ikke.   

Det er blevet til seks indlæg i Nordvestnyt siden sidste årsmøde. De ligger også på vores netsted (det sidste en, af dagene). Emnerne var:
1) Bedre nytår - gør det gode - december 2016
2) Græs eller blomster? - januar 2017- vi fik blomsterkummer igen på Ahlgade!
3) Støt ildsjælene - marts 2017
4) Vand og landbrug - april 2017
5) Maglesø og Brorfelde - maj 2017
6) EU flag på Naturens Dag – september 2017
Desuden har vi lagt ord og stemmer til artikler om affaldsindsamlingen, Orø-fredningen, spærret sti til Maglesø og måske andre sager
Der var to Klip i TVøst om Orø-fredningen og Maglesø Traktørsted. Lokalradio (P4 Sjælland) har nævnt os enkelte gange.
Arrangementer publiceres jævnligt i Nordvestnyt og på dn.dk/holbaek. Nyhedsbreve giver også en del deltagere. Arrangementer skal stadig på nettet i meget god tid for at komme med i Natur og Miljø, der har ret lang tid mellem deadline og udgivelse, så det har været tyndt i bladet med vores arrangementer.
Netstedet holbaek.dn.dk (som det nu hedder) er nogenlunde opdateret, og nu i et nyt og mere visuelt system. Thomas og Carsten tog en god tørn først på året for at få omlagt til det nye system. Debatindlæg ligger som nævnt også på netstedet. Facebook eller brug af andre sociale medier, er vi stadig ikke kommet videre med.
Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater og annoncer/A4-plakater vedr. arrangementer.

Organisation
Formandskabet med Carsten som politisk formand og Finn og Solvejg som næstformænd har nu fungeret de sidste fem år.
Undergrupper for fredning, lokalplaner øst og vest, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grup-per har undersider på netstedet.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har ind imellem besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmed-lemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.
Vores sagsarkiv ligger på Podio, som bruges flittigt af Finn og følges af Lars og et par andre. Det er et værktøj for hele DN som vi burde bruge mere.

Fredninger
Afdelingen har arbejdet videre med de tre større fredninger i kommunen:
- Østkysten på Orø - sat i gang i 2014. I forsommeren 2015 har der været besigtigelse i to omgange. Holmene syd for Orø blev besøgt med mo-torbåd, og sammen med et par botanikere og fredningsmedarbejdere blev området gennemtravet. Botanikliste blev skrevet og afgrænsning disku-teret.
- Fælleden – fredningen er endeligt afgjort i 2014. Vi har lavet forslag til plejeplan primo 2015 som er tilsendt kommunen. Der har været kontakter om det, men endnu er kommunens plejeplan udestående – igen helt uændret fra sidste år!
- Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. Førstegangspleje og dyr (geder) kom i gang iår på bakken lige indenfor. Det ser voldsomt ud med meget efterladt flis. Der er afhegnet over næsten hele området, men endnu kun dyr på bakken.

Naturen i Holbæk
Det er glædeligt at der fortsat er to aktive kogræsserlaug: Tuse og Orø. På Orø afgræsses der både på Børrehoved og på dele af østkysten. Af-græsning er især godt for floraen men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Det er fortsat blevet ved rygterne om et kogræsserlaug for Fælleden.

Holbæk Stiforum
Der er ikke synlige fremskridt med det manglende led i Fjordstien. Hørby Skovsti, er for et års tid siden aftalt erstattet af en trafiksti (asfalteret) langs Tuse Næsvej fra Morsø til Uglerupvej. Fjordstien følger Fauerbjergvej, Lindebjergvej til en rekreativ sti (grussti) bag om Audeboskolen til dæmningen ved Audebo. Det er et kompromis ikke alle er glade for. Som vejnavnene antyder, er det en ret bakket omvej. At der fortsat skal væ-re offentlig adgang til skovvejene er ikke til diskussion.
Skovvejene i Hørby Skov er som andre skovveje offentligt tilgængelige for gående og cyklende i dagtimerne, men er meget opkørte og/eller til-groede. Men for de tapre er der en vej igennem fra nord til syd – eller omvendt.
Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Netværket har ikke været aktivt det sidste år.

Åmosen - naturpark
Naturpark Åmosen er det officielle navn for en vigtig del af Åmosen. Fra øst for Holbæk-Sorø landevejen og til Storebælt vest for Tissø. De tre kommuner Sorø, Kalundborg og Holbæk, hvori Åmosen ligger, har et fælles kommuneplantillæg for området. Naturparken inkluderer Bromølletak-sen og Skellingsted Friluftsområde, hvor der i 2016 blev indviet et aktivitetshus.
Ole Hinz har sæde i naturparkrådet for Naturpark Åmosen - Naturpark-planen blev kommenteret og indsendt medio november 2016.
Naturparken er i færd med at søge fondsmidler til etablering af fem naturrum. Heraf tre i Holbæk kommune: Shelterplads ved Brorfelde Observa-torium, udsigtsbygning på Skellingsted Friluftsområde og aktivitetsbygning ved Skarresø. Sidstnævnte ser vi helst placeret ved Sølyst (højskolen).
Vi har mødtes med de to naboafdelinger (DN Kalundborg og DN Sorø) og naturparkledelsen for at fremme naturen i naturparken. Vådgøring er meget vigtigt for retablering af mosen. Et forprojekt for vådgøring af et område syd om Undløse kommer snart igang.
I januar 2015 blev der rejst en supplerende fredningssag for ca. 24 ha, der ligger øst for og direkte op til en tidligere fredning fra 1993 ved Bodal Gods, på Sorø-siden. Naturstyrelsen og DN rejste fredningen for at sikre arkæologiske fund i mosen ved hævning af vandstanden. Der har været offentligt møde og besigtigelse i marts 2015. Fredningssagen er blevet genfremsendt, da tiden for behandling blev overskredet.
Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Holbæk klimakommune
Holbæk Kommune blev DN-klimakommune i slutningen af 2009. Det forpligter kommunen til 3% besparelse på CO2-regnskabet hvert år frem til 2018.  Det går over forventning. Fra grønt regnskab for 2016 citeres:
”Målet i 2018, med udgangs punkt i baseline året 2009, er at Holbæk kommune skal udlede 4.072 T mindre CO2. I runde tal betyder det at Holbæk Kommune som virksomhed skal gå fra 15.509 T CO2 i 2009 og til 11.437 T CO2 i 2018.
Holbæk kommune har nået sit klima mål 3 år inden deadline, og er her to år før deadline mindst 10% under målet. Fra 2015 til 2016 er faldet på 11,4%.”


Holbæk Natur- og Miljøforum
Der har været afholdt et enkelt møde iår. Forslag til naturpolitik er i høring i øjeblikket. Den skal indgå i kommuneplanen.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser
Der har været en del mindre sager. De følgende har/har vi haft på huskelisten:
- Vandløbssyn og vandplaner – fortsat aktivitet
- Vandindvinding fra Tuse Å
- Skovrejsning nær Cementvejen
- Flislade, Eriksholm
- Svinestald, Eskildstrup
- Friheden, tidl. skole
- Frilandsgrise, Tempelvej
- Blomster i stedet for græsslåning
- Vandhul, Tuse Skovvej
- Rensningsanlæg på Tuse Næs
- Holbæk Golfklub – ud i Dragerup skov
- Skovsti i Tempelkrogskov
- Diverse stiproblemer
- Steensbjerg Orø
- Jorddeponi – råstofplan, resurseplan
- Eriksholmvej, jordkørsel
- Dyssen ved Bredetved (Eriksholm Skov)
- Pæne levende hegn mod fredninger
- Naturgravplads i skov
- Ebberup Mose
- Besøgscenter Langtved Færgekro
- Lerchehuset
- Tingerup svinefabrik
- Ellesump i Knudskov
- Autoudstillingsplads i landzone
- Par 3 sag på Holløsevej
- Vådprojekter – Tempelkrogen/ Elverdammen
- Nedlagte markveje
- Naturparkråd Naturpark Åmosen - Naturpark-planen er kommenteret og indsendt medio november
- Den Danske Naturfond - fokus på Åmosen
- Skellingsted friluftsområde
- Ungdomsboliger, Kikhøj – nabohøring
- Storskærm, Kulturbiografen
- Sasserup enge – Kalve Å
- Skovrejsningssager
- Maglesø adgang og traktørsted, adgang og ulovlig videoovervågning politianmeldt, påbud fra HolbK om adgang (kædespærring) påklaget af ejeren
- Svineudvidelse i Løserup
- Biogasprojekter

Aktiviteter
Vi har som mål, at hvert bestyrelsesmedlem står for mindst et arrangement om året. Det er ikke helt jævnt fordelt, men vi har haft et jævnt antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden:

- 25/1 19-21 Naturpark Åmosen – foredrag
- 9/3 Geologi på Tuse Næs: Holbækegnen – skabt af isen
- 2/4 Affaldsindsamling
- 30/4 kl. 10-12 - Tur til Åmosen
- 7/5 Geologitur på Tuse Næs kl. 13 hos Egon – Skovens dag
- 21/5 – NaturTjek-tur - d.22/5 er Biodiversitetsdag
- 11/6 Kystvandring med Hjerteforeningen
- 18/6 De vilde blomsters dag - Ture sammen med NVNF
- 12-13/8 Jægernes Familieweekend – mød os på Nyvang
- 3/9 Det Store Theselskab – mød os til Holbæk Museums fødselsdag
- 10/9 Naturens Dag – Svampetur i  Brorfelde Skov

Hvad bringer det kommende år
Står det til os skal der bl.a. arbejdes med opgaver i relation til:
- Vandløb, regulativer og tilstande
- Orø østkyst, fredning følges nøje
- Holbæk Fælled – plejeplan udestår - vi må presse mere på
- Naturpark Åmosen – mere i fokus, mere samarbejde med naboafdelingerne
- Grønt danmarkskort

Desuden skal der lægges kræfter i:
- Arrangementer – her søges altid turledere – Kender du et naturområde du gerne vil dele med andre?
- Hvervning af nye medlemmer og nye aktive – hvor er de 40-50-årige der burde have tid?
- Gøre os mere synlige, øget anvendelse af netstedet, fasthold et pænt antal nyhedsbreve til aktive, Facebook måske,  
--- og der skal følges op på igangværende sager.
Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Nogle vil måske savne omtalen af deres ”hjertebarn”. Det må så komme frem i debatten om beretningen og spørgerunden, som dirigenten straks bør åbne for.
Til slut vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur og miljø i det for-løbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Rart at mærke at nyere kræfter som Lars, Thomas og Lisbeth tager ansvar og går på med krum hals. Men igen, igen iår, en særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht

Maglesø Traktørsted lukkede for sæsonen ultimo september - og åbner måske ikke til foråret

Traktørstedet er en perle i den naturperle, det betjener

.

Kæden tværs over indkørslen/stien forhindrer klapvogne og kørestole i at kunne bruge den offentlige sti ned forbi traktørstedet

Holbæk Kommune har givet ejeren påbud om at holde mindst 1,5 m. åben for klapvogne mm.

Skræmmeskilt om videoovervågning

Politianmeldt da overvågning af offentligt rum (stien) ikke er lovligt

Skiltet blev fjernet

.

Maj 2016 var den også gal med afspærring af stien med elektrisk hegn

- og et ulovligt skilt

Begge dele fjernet efter påbud fra Holbæk Kommune