Et overblik.

Det var så mit 11. år som formand. Årets højdepunkter er nok:

1) Holbæk KlimaUge 11 blev gennemført med otte arrangementer (andres og egne) samt gratis bus fredag på kommunens regning.
2) Affaldsindsamlingen i marts blev til ialt 25 indsamlinger rundt om i kommunen, heraf et vi selv stod for et enkelt.
3) Biogas ved Snævre/Regstrup droppet – både proces eller placering var meget kritisable.
4) Den nordlige del af Elverdamdalen er indviet med en slynget Truelsbæk og en stor sø. Og der er stier hele vejen rundt.
5) Vundne klagesager – Lillevang og Tingtved (Søstrupvej) landzonetilladelser omstødt.
6) Vi har næsten 100 følgere på Facebook, der opdateres løbende. Vi burde være endnu flere.

- og de mindre gode:

7) Orø Naturprojekt har støtte fra Den Danske Naturfond, men den nye ejer af ”storgården” blokerer for projektet.
8) Fredningen af Orøs marine forland – afgørelse udsat til senest ultimo 2020, men skulle meget gerne falde på plads inden da.

Medlemstallet i Holbæk er nu ca. 1.590 - Det er næsten 300 flere end sidste år ved denne tid. Det er bestemt også et højdepunkt. På landsplan har vi også flere medlemmer, men vores højdespring er imponerende.

Løbende har der været en hel række enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

Presse og kommunikation

Der er udsendt fem nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Den seneste statistik viser at lidt over 300 læser det, hvoraf en del klikker videre. En del flere åbner det desværre slet ikke.   

Vi har fået en del omtale i TVøst, P4, i Nordvestnyt og By&Land i det forløbne år. Emnerne var:
1) Pressemeddelelse om Holbæk KlimaUge11 – december 18
2) Godt klimaår! – indlæg til Nordvestnyt – nytåret
3) Biogas til Holbæk, flere indlæg og pressemeddelelser – januar, februar
4) Holbæk KlimaUge 11 – planerne om den, starten på ugen, gratis busser blev omtalt i P4-Sjælland og Nordvestnyt - marts
5) Sy-workshop, Huset på næsset – start på Holbæk KlimaUge 11 – kom i TVøst – og der var to andre klip - marts
6) Pressemeddelelse til lokalpressen om biogasprojektet – med ønske om retssag med fokus på planloven - april
7) Omtale af vundne klagesager, Lillevang og Tingtved
8) Kåringen af platanerne ved Æglageret, en meget festlig dag med godt vejr – maj
9) Placeringen af biogas ved Vig - indlæg sammen med DN Odsherred - juni
10) Forlængelsen af klimakommune-aftalen med DN omtalt - september

Arrangementer publiceres altid på dn.dk/holbaek, og jævnligt i Nordvestnyt og Facebook. Nyhedsbreve samler typisk de førstkommende arrangementer. Arrangementer skal på nettet i meget god tid for at komme med i Natur&Miljø, der har ret lang produktionstid, så det kan være tyndt i bladet med vores arrangementer.

Netstedet holbaek.dn.dk er nogenlunde opdateret. Facebook bliver brugt til opslag og arrangementer, og ting fra nettet deles nemt der. Det er et ret effektivt medie til at tiltrække deltagere og væsentligt billigere end traditionel annoncering.

Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater mm. 

Organisation

Formandskabet er ændret så det nu er med Carsten som politisk formand og Finn og Thomas som næstformænd.

Undergrupper for fredning og naturpleje, lokalplaner øst og vest, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grupper har undersider på netstedet.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive, og vi har ind imellem besøg af et par stykker, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmedlemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.

Vores sagsarkiv ligger på Podio, som bruges flittigt af Finn og følges af Lars, Lisbeth og et par andre. Det er et værktøj for hele DN som vi burde bruge mere.

Fredninger

Afdelingen har arbejdet videre med de tre større fredninger i kommunen:

- Østkysten på Orø - sat i gang i 2014. I forsommeren 2015 har der været besigtigelse i to omgange. Holmene syd for Orø blev besøgt med motorbåd, og sammen med et par botanikere og fredningsmedarbejdere blev området gennemtravet. Botanikliste blev skrevet og afgrænsning diskuteret. Sagen blev rejst i dec. 2016. Seneste besigtigelse på Orø med fredningsnævnet var d. 23/10 2017. I slutningen af 2018 gav Fredningsnævnet sig selv en forlængelse på to år. Det siges, at der ikke er væsentlige problemer, men det trækker fortsat ud med en afgørelse.

- Fælleden – fredningen er endeligt afgjort i 2014. Vi har lavet forslag til plejeplan primo 2015 som er tilsendt kommunen. En plejeplan skal jfr. fredningen foreligge efter et par år, men det skrider fortsat, Vi har løbende rykket både administrationen og politikere. Sent på 2018 diskuterede vi et forslag fra administrationen, men siden er der ikke sket mere fra deres side.

- Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. Førstegangspleje og dyr (geder) er fortsat iår på bakken lige indenfor. De store flader ned mod landsbyen og Ringstedvej afgræsses fint med et pænt antal kvæg. Brorfelde Centret har mange planer, der i flere tilfælde kræver dispensationer fra Fredningsnævnet, og hvor vi typisk giver vores mening til kende.

Naturen i Holbæk

Orø Naturprojekt fik godkendt støtte fra Den Danske Naturfond i 2018. Samme efterår var projektet sammen med natur-folk fra HolbK på Orø for at udpege potentielle tudse-huller til grønbrogede tudser. Der blev også klargjort udbudsmateriale vedr. rydning, gravning og hegning. Formalia kræver, at de involverede lodsejere giver skriftligt tilsagn. Den nye ejer af ”storgården” (en landmand fra Stevns!) modsatte sig dette, så vi kunne ikke komme igang. Vi havde håbet på en snarlig afgørelse af fredningen, da projektområdet ligger indenfor fredningen, men den lader vente på sig.

Naturpleje er foretaget et par gange på Fælleden ved Trebuer - en sydvendt rydning ned mod Bispehøjsøen med tre buede kvashegn.

Det er glædeligt at der fortsat er tre aktive kogræsserlaug: Tuse og Orø og det nye ved Kunsthøjskolen. På Orø afgræsses der både på Beørrehoved og på dele af østkysten. Afgræsning er især godt for floraen, men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Vi venter på en vedtaget plejeplan for Fælleden, før et kogræsserlaug dér kan blive en realitet.

De to vådgjorte områder syd og nord for motorvejen i Elverdamsdalen vil givet udvikle sig som fine naturområder med stort fugleliv. Der er en sti rundt om søen mod nord, og der burde også være stimuligheder mod syd. Så kunne man blot ønske sig en fauna- (og vandre-) passage under motorvejen.

Holbæk Stiforum

Istidsruten er ved at være langt med planerne. Både Åmosen og Brorfelde bliver punkter på ruten. En mamut er Istidsrutens logo.

Hørby Skovsti er fjernet fra planerne, men der er fortsat adgang til skovvejene i Hørby og Hagested skovene. Som andre skovveje og stier i private skove er de offentligt tilgængelige for gående og cyklende i dagtimerne, men de er meget opkørte og/eller tilgroede. Men for de tapre er der en vej igennem fra nord til syd – eller omvendt.

Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Netværket blev genoplivet i 2018., men mindre aktivt iår.

Pleje af stierne ved og omkring Maglesø er ret nødlidende. Der bør snarest sættes gang i plejen, nu da lokalplan og klagesager er afsluttet.

Åmosen - naturpark

De tre DN afdelinger, Sorø, Kalundborg og Holbæk, mødtes igen iår med naturparkledelsen for at udveksle information om projekter og idéer. Vores fokus er fortsat, at fremme naturen i Åmosen.

Skellingsted Friluftsområde har fået luftet ud i bureaukratiet. Der arbejdes på et projekt for biologisk nedbrydning af metangas ved hjælp af  meterhøje kompostvolde.

Naturparkrådet (hvor Knud og Ole deltager) er begyndt at holde årlige fællesmøder med bestyrelsen. Naturparkrådet har fået 5 års fornyet godkendelse som naturpark.

Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

Holbæk klimakommune

Holbæk Kommune blev DN-klimakommune i slutningen af 2009. Holbæk Kommune har medio september 2019 forlænget klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, så kommunen fortsat forpligter sig til at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med mindst 3 procent årligt. Men faktisk har kommunen reduceret sin udledning med en del mere, nemlig 4,5 procent om året.

Klimakommune Plus er den nye aftale som Holbæk kommune måske også skal tilslutte sig. Indtil nu har otte kommuner tilsluttet sig den nye aftale. En klimakommune, der udfører minimum to af seks initiativer, kan blive Klimakommune Plus+. Det er bredere initiativer for en grøn omstilling.

Holbæk Natur- og Miljøforum

Der har været afholdt et møde i forum i juni. FN verdensmål var på dagsorden. Skarresø sejlads og andre sager diskuteret. Endnu et møde er på trapperne i efteråret.

Sagsarbejde og medlemshenvendelser

Der har været en del større og mindre sager. De følgende har/har vi haft - på huskelisten:

- Maglesø adgang og traktørsted – klager, lokalplan, fredningsbesigtigelse, offentligt møde mm.

- Søstrupvej 11b/Tingtved landzonetilladelse – vundet klagesag.

- ”Velholdte” strandenge – naturen skal have plads.

- Biogas i Snævre/Sdr Jernløse – offentlige møder, debatindlæg, indsigelse – politikerne besindede sig til sidst.

- Minivådområde i §3 strandeng

- Vandsynsgrupper – møder med administrationen

- Åmose Å regulativ-revision - følges

- BNBO – boringsnære beskyttelsesområder

- Svineudvidelse i Løserup

- Tuse Å vandindvinding v. kirken

- Lillevang 13, Tølløse landzonetilladelse – vundet klagesag

- Aggersvoldvej, par3/brakmark – overfor nr. 7

- Hule eg, Sølyst – det var en ask – klaget over fældningen

- Skarresø sejlads – vi støtter beskyttelsen for ørnenes skyld. Afmærkning er fornyet, men grænsen skal diskuteres næste år.

- Storskærm, Kulturbiografen – årelang klagesag, der har det med at forsvinde hos Klagenævnet.

– Tempelkrogen/ Elverdammen Nord - snoning af Truelsbækken indviet d. 16/11; der er endnu ikke vand i søen

- Kunstgræsbaner

- Pumpelaug ved Kiselgården

- Vandværksbakken, Jyderup

- Landsplandirektiv, kystnær udvikling – kommentarer

- Stensbjergfredningen, Orø – den nye ejer pløjer igen for højt op ad bakken

- Regstrup spejderejendom

- Bolettesminde, husdyrtilladelse

- Pækmarken – rygter om genoptagelse

- Pilerensningsanlæg i Tølløse

- Drivsåtskoven, Jyderup som bypark?

- Banedæmning ved Butterup

- Dige ved Kisserup Strand

- Kikkert på Stensbjerg, Orø – kommentar til Fredningsnævnet

- Badebro ved Bognæs - besigtigelse m. Fredningsnævnet

- Holbæk Sportsby vandafledning – klage indsendt

- Svinefarmen i Bukkerup,

- Tingtved landzonetilladelse – nu med bygningen i byggefeltet

- Lerchehuset, Jyderup

- Naturkommuner, DN kampagne – skal Holbæk med?

- Svineudvidelse, Gislinge

- Japansk pileurt i Drivsåtskoven og ved campingpladsen meldt til HolbK

- Jordkørsel, Eriksholm – genoptagelse af kørsel stoppet ved ihærdig argumentation fra Solvejg – HolbK havde ikke fulgt de nye regler

- Solceller på Maglebjergvej

 

Aktiviteter

Vi har som mål, at hvert bestyrelsesmedlem står for mindst et arrangement om året. Det er ikke helt jævnt fordelt, men vi har haft et jævnt antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden. En del af arrangementerne i samarbejde med NVNF:

- 9/1 kl. 19 Ålegræs, Holbæk bibliotek

- 7/2 kl. 19 Birkemus, Holbæk bibliotek

- 10-17/3 2019 Holbæk KlimaUge 11

- 10/3 kl 10 - Sy-workshop, Huset på Næsset

- 12/3 kl 19 - Tværpolitisk klimamøde, Midtbyen

- 13/3 kl 16 – Torbenfeldt Minivådområde

- 13/3 kl 17.30 - Klimamiddag - Udby

- 14/3 kl 19 - Ud med oliefyret – Biblioteket

- 14/3 kl 19.30 – Klimapolitik i valgkampen, Jyderup Højskole

- 16/3 - Biogas temaeftermiddag – Administrationscentret

- 17/3 - Er du cykelklar? – Gl. Spar, Udby

- 24/3 kl. 13 Fugletur til Tempelkrogen

- 27/3 kl 19 Planterne fortæller historie, Holbæk bibliotek

- 31/3 Affaldsindsamling

- 6/4 kl. 10 Anemonetur i Eriksholm Skoven

- 28/4 kl. 11 Vandretur ved Brorfelde

- 12/5 kl. 9.50 Cyleltur til Orø

. 24/5 kl 13 Kåring af evighedtræer – platanerne ved Æglageret

- 2/6 Naturvandring i Hønsehals Skov

- 16/6 kl. 14 Vilde blomsters dag Hønsehalsskov

- 29/8 kl. 14.15 Skarresø Rundt – bidrag til Vandrefestivalen

- 8/9 kl. 13 - Naturens Dag, stjerneløb for børn i Hønsehalsskoven.

 

Hvad bringer det kommende år

Står det til os skal der bl.a. arbejdes med opgaver i relation til:

- Orø østkyst, at fredning bliver gennemført
- Holbæk Fælled – plejeplan udestår stadig - vi må rykke igen
- Naturpark Åmosen – endnu mere samarbejde med naboafdelingerne og naturparkledelsen
- Orø naturprojekt bliver genstartet

Desuden skal der lægges kræfter i:

- Arrangementer – vær med til at gennemføre et – det er en fin måde at blive aktiv på
- Hvervning af nye aktive – gerne til bestyrelsen
- Fortsat gøre os synlige, øge anvendelsen af netstedet og Facebook, og fastholde et pænt antal nyhedsbreve til aktive (der er kommet 3 siden sidste årsmøde).
--- og der skal følges op på igangværende sager.

Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Men stil spørgsmål i den spørgerunde, som dirigenten straks åbner for.

Til slut vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur, miljø og klima i det forløbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Også rart at mærke, at nyere kræfter som Helene, Lars, Thomas og Lisbeth tager ansvar og går på med krum hals. Og som hvert år hidtil, en særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht

Holbæk KlimaUge 11 fra søndag til og med søndag

  • blev gennemført med otte arrangementer (andres og egne).
  • og kommunen gav gratis bus om fredagen.

Affaldsindsamlingen d 31. marts var en succes

  • 25 forskellige steder blev der samlet ind
  • naboer, foreninger, unge og gamle var igang

Man opretter selv sin indsamling på nettet, og får sække mm. tilsendt.

Biogas ved Snævre/Regstrup truede hele vinteren.

  • Først det ene, så det andet, og så 600 m. længere væk
  • Vi beklagede os over både processen og placeringen
  • Truede med retssag om planloven - men den kan man ikke føre sag på

Til sidst besindede politikerne i det snævre flertal sig.

Maglesø Traktørsted - er fortsat en langtrækker. De nye ejere har helt oplagt købt det forkerte sted.

Er det advokaten eller mægleren, der ikke har givet dem alle oplysninger om fredningen og landzonetilladelsen?

Klager, påbud, anker i en uendelighed.

Kæden tværs over indkørslen/stien forhindrer klapvogne og kørestole i at kunne bruge den offentlige sti ned forbi traktørstedet

Holbæk Kommune har givet ejeren påbud om at holde mindst 1,5 m. åben for klapvogne mm.