Et overblik.

Det var så mit 12. år som formand. Årets højdepunkter er nok:

1) Fredningen af Orøs marine forland – 26/3: Fredningsnævnet har godkendt fredningen med mindre ændringer. Da erstatningen (ca 1,2 mill.) overstiger 500.000 kr  skal sagen videre til klagenævn. Det kan tage mellem ¾ og 3 år.

2) Fredning af Tempelkrog Nord – den vådgjorte nordlige del af Elverdamsdalen med stier hele vejen rundt – har Holbæk kommune og DN besluttet at søge fredet

3) Holbæk kommune er ved at blive godkendt som klimakommune-plus

4) Den geologiske legeplads i Brorfelde Observatorium er blevet flyttet til et mindre generende område

5) Vi har nu 136 følgere på Facebook, der opdateres løbende. Vi kunne godt være endnu flere.

 

- og de mindre gode:

6) Corona-situationen har begrænset vores bestyrelsesarbejde og alle andre aktiviteter siden marts

7) ”Rødder trækkes op” – naturplejeprojekt på Fælleden nær Vangen har ikke fået støtte fra det boligsociale projekt. Bliver nok opgivet.

8) Orø Naturprojekt har støtte fra Den Danske Naturfond, afventer endelig afgørelse af fredningen, og tilsagn fra den største lodsejer.

 

Medlemstallet i DN Holbæk er nu ca. 1.522 – en tilbagegang på 68 efter sidste års store fremgang på næsten 300.

Løbende har der været en del enkeltsager som mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive har bidraget til. Sager er oftest myndigheds afgørelser eller planer, eller starter med henvendelser fra medlemmer eller offentligheden. Sagerne lever som oftest ret længe, så vi bruger en del tid på opfølgning.

 

Presse og kommunikation

Der er udsendt to nyhedsbreve siden sidste årsmøde. Den seneste statistik viser, at ca. 450 læser det, hvoraf en del klikker videre. Lidt over 50% åbner det desværre slet ikke. 

Vi har fået en del omtale i Nordvestnyt, By&Land og Politiken i det forløbne år. Emnerne var:

1) Styrk klimaet – gør Åmosen våd. Pressemeddelelse til lokalpressen og brev til Klima- og miljøudvalget – oktober

2) Omtale af samme i Nordvestnyt – oktober

3) Naturhistorie – om landbrug før og nu – november i Nordvestnyt

4) Brokkedygtigt landbrug - december i Nordvestnyt - gav et par modsvar

5) Landmænd og andre mennesker - marts i Nordvestnyt

6) Forslag til kompromis om plejeplan for Holbæk Fælled – sendt til udvalget, administrationen og lokalpressen – maj

7) Turen går til landet – juli i Politiken

8) Penge til natur – september, to varianter i Politiken og Nordvestnyt

9) Omtale af Tempelkrog Nord - flere gange i Nordvestnyt og By&Land

Arrangementer publiceres altid på dn.dk/holbaek, og af og til i Nordvestnyt, By&Land og Facebook. Nyhedsbreve samler typisk de førstkommende arrangementer. Arrangementer skal på nettet i meget god tid for at komme med i Natur&Miljø, der har ret lang produktionstid, så det kan være tyndt i bladet med vores arrangementer.

Netstedet holbaek.dn.dk er nogenlunde opdateret. Facebook bliver brugt til opslag og arrangementer, og ting fra nettet deles nemt der. Det er et ret effektivt medie til at tiltrække deltagere og væsentligt billigere end traditionel annoncering.

Vi har fortsat en kreds af aktive som modtager dagsordner, referater mm.  

 

Organisation

Formandskabet er uændret med Carsten som politisk formand og Finn og Thomas som næstformænd.

Undergrupper for fredning og naturpleje, lokalplaner øst og vest, aktiviteter, landbrug, evighedstræer, enkeltsager og projekter fungerer ad hoc. De fleste grupper har undersider på netstedet.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive. Vi har flere gange set Inger, Helene, Hanne og Erling og ser gerne flere, der bidrager med viden og nye vinkler. Bestyrelsesmedlemmerne skal melde afbud. Aktive skal helst melde deres deltagelse, så der ikke bliver problemer med skafningen.

Vores sagsarkiv ligger på Podio, som bruges flittigt af Finn og følges af Lars, Lisbeth og et par andre. Det er et værktøj for hele DN som vi burde bruge mere.

 

Fredninger

Afdelingen har arbejdet videre med de fire større fredninger i kommunen:

- Tempelkrog Nord - DN Lejre og DN Holbæk tog ultimo 2019 initiativ til at søge området fredet. DNs hovedbestyrelse bakkede op, og kommunerne blev opfordret til at medvirke, hvilket Holbæk kommune gerne ville. Pga corona er det første offentlige møde - et orienteringsmøde før forslaget sendes til fredningsnævnet - udsat til d. 13/10-20. DN og Holbæk kommune vil færdiggøre forslaget til fredning af Tempelkrog Nord efter mødet.

- Østkysten på Orø - sat i gang i 2014: Fredningsnævnet har i marts 2020 godkendt fredningen med mindre ændringer. Da erstatningen (ca 1,2 mill.) overstiger 500.000 kr  skal sagen videre til klagenævn. Det kan tage mellem ¾ og 3 år.

- Fælleden – fredningen er endeligt afgjort i 2014. Vi har lavet forslag til plejeplan primo 2015 som er tilsendt kommunen. En plejeplan skal jfr. fredningen foreligge efter et par år, men det skrider fortsat, Vi har løbende rykket både administrationen og politikere. Sent på 2018 diskuterede vi et forslag fra administrationen. Plejeplan er blevet lovet flere gange, men endnu ikke set. Forslag til kompromis om plejeplan for Holbæk Fælled – sendt til udvalget, administrationen og lokalpressen. Der er blevet plantet en bræmme på 9 rækker træer og buske hele vejen fra Arenavej og til fredningsgrænsen ved Oldvejen.

- Brorfelde observatoriebakken – fredning er besluttet i sommeren 2012. Førstegangspleje og dyr (geder) er fortsat iår på bakken lige indenfor. De store flader ned mod landsbyen og Ringstedvej afgræsses fint med et pænt antal kvæg. Brorfelde Centret har mange planer, der i flere tilfælde kræver dispensationer fra Fredningsnævnet, og hvor vi typisk giver vores mening til kende. Geologisk legeplads og sheltere har præget dette år.

 

Naturen i Holbæk

Orø Naturprojekt fik godkendt støtte fra Den Danske Naturfond i 2018. Samme efterår var projektet sammen med natur-folk fra HolbK på Orø for at udpege potentielle tudse-huller til grønbrogede tudser. Der blev også klargjort udbudsmateriale vedr. rydning, gravning og hegning. Formalia kræver, at de involverede lodsejere giver skriftligt tilsagn. Den nye ejer af ”storgården” (en landmand fra Stevns!) modsatte sig dette, så vi kunne ikke komme igang. Vi havde håbet på en snarlig afgørelse af fredningen, da projektområdet ligger indenfor fredningeng.

Naturpleje er foretaget en enkelt gang på Fælleden ved Trebuer - en rydning ned mod Bispehøjsøen med tre buede kvashegn.

Det er glædeligt at der fortsat er tre aktive kogræsserlaug: Tuse og Orø og ved Kunsthøjskolen. På Orø afgræsses der både på Børrehoved og på dele af østkysten. Afgræsning er især godt for floraen, men også for faunaen. Og det virker som udflugtsmål for naturoplevelser. Vi venter på en vedtaget plejeplan for Fælleden, før et kogræsserlaug dér kan blive en realitet.

De to vådgjorte områder Tempelkrog Nord og Syd Elverdamsdalen er allerede fine naturområder med stort fugleliv. Der er en sti rundt om søen mod nord, og der burde også være stier i det sydlige del. Så kunne man blot ønske sig en fauna- (og vandre-) passage under motorvejen. Det bør også overvejes, om området kunne indgå i en større udvidelse af Natura 2000 område, med Elverdamsåen, engene, vådområdet, Tempelkrogen og Inderbredningen, Østre Løb og kysterne samt Udby Vig og Hønsehalsskoven.

 

Holbæk Stiforum

Istidsruten er blevet indviet. Som sidegevinst blev Digestien mellem Audebo og Hagested Bro forbedret til cykel-standard. Både Åmosen og Brorfelde er punkter på ruten. En mammut er Istidsrutens logo – der kommer én som klatrestativ i Brorfeldes geologiske legeplads.

Holbæk Stiforum er et løst netværk af foreninger for grønne og motionister med interesse i flere og bedre vedligeholdte stier. Netværket blev genoplivet i 2018., men mindre aktivt iår.

Pleje af stierne ved og omkring Maglesø er ret nødlidende. Der bør snarest sættes gang i plejen, nu da lokalplan og klagesager er afsluttet. Det kniber med at få kommunen til at tage affære.

 

Åmosen – naturpark

Projektet på Skellingsted Naturområde for biologisk nedbrydning af metangas ved hjælp af meterhøje kompostvolde er ved at være afsluttet.

Naturparkrådet (hvor Knud og Ole deltager) er begyndt at holde årlige fællesmøder med bestyrelsen. Lederen på Fugeledegård er stoppet her i efteråret.

Støtteforening Naturpark Åmosen er aktiv med arrangementer. Det anbefales at deltage og bidrage med de 100 kr et årligt kontingent koster. Så får man også deres nyhedsbrev.

 

Holbæk klimakommune

Holbæk Kommune blev DN-klimakommune i slutningen af 2009. Holbæk Kommune har medio september 2019 forlænget klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, så kommunen fortsat forpligter sig til at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med mindst 3 procent årligt. Men faktisk har kommunen reduceret sin udledning med en del mere, nemlig 4,5 procent om året.

Klimakommune Plus er den nye aftale som Holbæk kommune arbejder på at tilslutte sig. Indtil nu har otte kommuner tilsluttet sig den nye aftale. En klimakommune, der påtager sig minimum to af seks initiativer, kan blive Klimakommune Plus+ - fx vådgøring. Det er bredere initiativer for en grøn omstilling.

 

Holbæk Natur- og Miljøforum

Der har været afholdt et møde i forum i august. FN verdensmål var igen inspiration til dagsorden. Frank og Carsten stod for mødet.

 

Sagsarbejde og medlemshenvendelser

Der har været en del større og mindre sager. De følgende har/har vi haft - på huskelisten:

- Brorfelde dispensationer fra fredningen vedr. sheltere og geologisk legeplads

- Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag.

- Hvem skal med i Vandrådet – udpegning i samråd med naboafdelinger

- Svineudvidelse Gislinge – klagesag i nævnet

- Bolettesminde, husdyrtilladelse – klagesag i nævnet

- Svineudvidelse i Løserup – ligger pt. stille

- Holbæk som Naturkommune

- Fiskerlejet i Udby Vig

- Lerchehuset, Jyderup

- Jordkørsel, Eriksholm

- Holbæk Sportsby vandafledning – stadig i klagenævnet

- Stensbjergfredningen, Orø

- Skarresø sejlads

- Storskærm, Kulturbiografen – stadig i klagenævnet

- Maglesø adgang og traktørsted

- Naturrum Jyderup gl. campingplads

- Holbæk Marina – strandbeskyttelseslinje og fredning.

- Eriksholm Allé – rydning og genplantning

- Brorfelde sheltere og spildevandsledning – besigtigelse med fredningsnævnet

- Fredningsnævn, besigtigelser,Svinninge Kirke, Kundby Kirke, Maglesø juletræer,

- Trap Danmark – opgivet at bidrage

- Tilkørsel til Bognæs Skov

- Holbæk Dyrehave

- Minivådområde ved Hørbygård

Aktiviteter

Vi har som mål, at hvert bestyrelsesmedlem står for mindst et arrangement om året. Det er ikke helt jævnt fordelt, men vi har haft et jævnt antal ture og aktiviteter for medlemmer og offentligheden. En del af arrangementerne i samarbejde med NVNF:

- 31/10 kl. 19 – Lægeurternes historie
- 10/2 kl. 19 – Artsbegrebet – definition og opståen

- mange arrangementer i forår, sommer og efterår aflyst pga. corona-smittefare

- 14/6 kl. 10 og 14 – Vildes blomsters dag – Hønsehals og Maglesø
- 13/9 kl. 13 Naturens Dag – Bognæs – aflyst – skulle have været krible-krable i Hørby Havn
- 19/9  kl. 10-15 – Affaldsindsamling – flyttet fra foråret – ikke så mange indsamlingssteder og deltagere

 

Hvad bringer det kommende år

Står det til os skal der bl.a. arbejdes med opgaver i relation til:

- Tempelkrog Nord, fredning rejses og igangsættes af Fredningsnævnet

- Orø østkyst, at fredning bliver stadfæstet af klagenævnet

- Holbæk Fælled – plejeplan udestår stadig - vi vil rykke igen og igen

- Naturpark Åmosen – bedre samarbejde med naboafdelingerne og naturparkledelsen

- Orø naturprojekt bliver genstartet – afventer fredningen

 

Desuden skal der lægges kræfter i:

- Arrangementer – vær med til at gennemføre et – det er en fin måde at blive aktiv på

- Initiativ vedr. Skarresøs forurening og alger (med Jyderup Højskole), samt årstræf i Holbæk for Samråd Sjælland (regionens 18 DN afdelinger)

- Hvervning af nye aktive – også til bestyrelsen

- Fortsat gøre os synlige, øge anvendelsen af netstedet og Facebook, og fastholde et pænt antal nyhedsbreve til aktive (der er kun kommet 2 siden sidste årsmøde).   

--- og der skal følges op på igangværende sager.

Ovenstående tegner et omtrentligt billede af bestyrelsens arbejde. Men stil spørgsmål i den spørgerunde, som dirigenten straks åbner for.

Til slut vil jeg bringe en tak til alle - bestyrelse, andre aktive og samarbejdspartnere, som har gjort en særlig indsats for natur, miljø og klima i det forløbne år. Særlig tak arrangørerne af arrangementer og ture. Også rart at mærke, at nyere kræfter som Helene, Inger, Thomas og Lisbeth tager ansvar og går på med krum hals. Og som hvert år hidtil, en særlig varm tak til Finn – uden Finns store erfaring, indsigt og energi, var det ikke gået så godt.

Carsten Lambrecht 18.10.20

Tempelkrog Nor - ny fredningssag

  • det vådgjorte område nord for motorvejen ønskes fredet
  • et imponerende antal fugle er set i området
  • forhåbentlig bliver der ingen jagt i området.

Det mest af alt en stor lavvandet sø - et nor syd for den gamle dæmning

  • Start besøget fra p-pladsen ved Ågerup Skole
  • Gå langs hegnet ud til motorvejen
  • Hold campingpladsen på venstre hånd og drej ned ad bakken
  • Fortsæt ned over engen, kryds et lille vandløb, og du er ude på området.
  • Der er sti/vej hele vejen rundt, ret støjende langs motorvejen, 4-5 km ialt

Maglesø Traktørsted - er fortsat en langtrækker. De nye ejere har helt oplagt købt det forkerte sted.

Er det advokaten eller mægleren, der ikke har givet dem alle oplysninger om fredningen og landzonetilladelsen?

Klager, påbud, anker i en uendelighed. Måske er løsningen et køb af kommunen?